Prawo Pracy

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Prawo Pracy

Czy w okresie ochrony przedemerytalnej faktycznie nie można zwolnić pracownika?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy okres ochronny dotyczy pracowników, którym nie brakuje więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury. Okres ochronny może rozpocząć się wcześniej, jeśli na mocy odrębnych przepisów pracownik nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury. Ochroną objęty jest pracownik zatrudniony na czas nieokreślony jak i na czas określony, jeżeli umowa ta zgodnie z jej treścią miałaby trwać w dniu, w którym pracownik nabędzie prawo do emerytury.

Więcej
Prawo Pracy

Wdrażanie systemu zgłaszania nieprawidłowości: 6 najlepszych wskazówek Whistlelink

Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości powinien być bezpieczny dla sygnalistów, zapewniać poufność i pomagać w bezpiecznym i skutecznym zarządzaniu zgłoszeniami. Zapoznaj się z naszymi 6 wskazówkami dotyczącymi wdrażania systemu zgłaszania nieprawidłowości, który jest w pełni zgodny z wymogami dyrektywy UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości oraz polskim projektem ustawy krajowej.

Więcej
Prawo Pracy

Zawarcie umowy o pracę w okresie ciąży

Coraz częściej zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje zmianę formy zatrudniania przez kobiety planujące powiększyć rodzinę lub będące już w ciąży.
Oczywistym jest, że własna działalność gospodarcza czy „praca” na podstawie umów cywilnoprawnych, nie daje tak dużego zabezpieczenia socjalnego, jak ta na podstawie stosunku pracy.

Więcej
Prawo Pracy

Równe traktowanie w miejscu pracy – wynagradzanie pracowników

W 2001 roku dokonano istotnych zmian w Kodeksie pracy, aby dostosować go do standardów Unii Europejskiej i przygotować Polskę do wstąpienie do Wspólnot Europejskich. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2002 roku i były implementacją trzech podstawowych dyrektyw dotyczących równego traktowania w miejscu pracy:

Więcej
Prawo Pracy

Procedury zapobiegania mobbingowi w Organizacji

W art. 943 § 1 Kodeksu pracy ustawodawca zobowiązuje pracodawców do przeciwdziałania zjawisku mobbingu. Jednakże nie wskazuje w jaki sposób pracodawcy powinni realizować powyższy obowiązek, dlatego też zasadnym wydaje się do odwołania się do obecnie powszechnej w Polsce praktyki tworzenia zakładowych procedur antymobbingowych, zwanych niekiedy Wewnętrzną Polityką Antymobbingową.

Więcej
Prawo Pracy

Pracownik czy lokator? O czym powinien pamiętać pracodawca udostępniając lokal mieszkalny pracownikowi?

Coraz większą popularność zyskuje najem mieszkań przez pracodawców celem udostępnienia ich swoim pracownikom. Takie rozwiązanie uatrakcyjnia pracodawcę poszukującego pracowników o wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza w przypadku lokalizacji siedziby pracodawcy w mniejszej miejscowości albo konieczności częstych relokacji pracowników.

Więcej
Prawo Pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu nieobecności spowodowanych chorobą

Rozwiązanie umowy o pracę jest jednym z najbardziej stresujących i emocjonalnie naładowanych momentów w życiu zawodowym. Dla pracodawcy to często trudna decyzja związana z koniecznością reorganizacji, redukcji etatów czy zmianami strategicznymi. Dla pracownika to moment, który może oznaczać utratę stabilizacji finansowej i potrzebę poszukiwania nowego zatrudnienia, ale także zderzenie z funkcją organizatorską prawa pracy, gdy utrata zatrudnienia spowodowana jest problemami zdrowotnymi pracownika.

Więcej
Prawo Pracy

Korzystanie z urlopu wychowawczego a możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę

Korzystanie z urlopu wychowawczego to okoliczność, która z automatu, zgodnie z art. 1868 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, skutkuje powstaniem tzw. ochrony szczególnej stosunku pracy. Zasadą jest, że w okresie tym – liczonym co do zasady od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Oczywiście nie ma przy tym przeszkód, aby w tym okresie ochronnym to pracownik jednostronnie wypowiedział umowę o pracę czy aby umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron.

Więcej
Prawo Pracy

Najem lokalu dla pracownika na czas określony a możliwość wypowiedzenia

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zapewnienie swoim pracownikom, w ramach benefitów, zakwaterowania w pobliżu miejsca pracy. Pozyskanie lokalu dla pracownika odbywa się zazwyczaj przez wynajęcie lokalu przez pracodawcę na tzw. wolnym rynku. W relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest dość oczywiste, że udostępnienie lokalu mieszkalnego następuje na czas trwania stosunku pracy. Jak to wpływa na relację pomiędzy pracodawcą – najemcą a wynajmującym? Jeżeli pracodawca decyduje się wynająć lokal mieszkalny w takim celu, powinien zwrócić uwagę na proponowany przez wynajmującego okres najmu – określony albo nieokreślony, a w przypadku najmu na czas określony – w sposób szczególny zabezpieczyć się pod kątem możliwości wypowiedzenia takiej umowy w przypadku zakończenia stosunku pracy z pracownikiem lub innej okoliczności, na skutek której lokal stanie się zbędny.

Więcej
Prawo Pracy

Zwolnienie natychmiastowe tylko wyjątkowo

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy to najbardziej dotkliwy dla pracownika sposób rozstania z pracodawcą. Oprócz natychmiastowej utraty pracy, częstym efektem takiego rozwiązania umowy są problemy ze znalezieniem kolejnej posady. Jest to więc wyjątkowy sposób rozwiązania stosunku pracy i jako taki nie może być nadmiernie wykorzystywany przez pracodawców. Dyscyplinarka jest wyjątkowym sposobem zwolnienia pracownika, a więc nie może być traktowana jako opcja, z której można skorzystać w dowolnym czasie.

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę