Prawo Pracy

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Prawo Pracy

Nierewolucyjne i spóźnione, czyli nowe przepisy dotyczące umów na okres próbny i czas określony

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia wprowadziła dość liczne zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny i czas określony. Nowe przepisy mają swoje źródło w Dyrektywie Parlamentu i Rady UE 2019/1152. Prace nad przedmiotową dyrektywą zaczęły się już w 2017 roku i skończyły w 2019.

Więcej
Prawo Pracy

Elastyczna organizacja pracy w dobie work – life balance

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają prawo pracowników do wnioskowania o elastyczną organizację pracy. Mają one na celu ułatwienie łączenia obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi do ukończenia 8. roku życia.

Więcej
Prawo Pracy, Zatrudnianie cudzoziemców

Praca tymczasowa to nie outsourcing procesu. Problemy z zatrudnianiem cudzoziemców

W ostatnim czasie z ogromnym nasileniem obserwujemy praktykę urzędów wojewódzkich, które dążą do wyeliminowania z obrotu gospodarczego, w którym zatrudniani są cudzoziemcy, usług outsourcingu. Z uwagi na, jak się wydaje, niezrozumienie tematyki, powyższe dotyczy zarówno outsourcingu procesowego, jak i – zmierzającego do obchodzenia przepisów o pracy tymczasowej – outsourcingu pracowniczego. Z pism, które wysyłane są zarówno do pracodawców (w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt pracę), jak i do cudzoziemców (w postępowaniach o udzielnie zezwoleń na pobyt i pracę) wyraźnie przebija dążenie do przekształcania więzi outsourcingu w pracę tymczasową. Warto zatem przypomnieć, jakie są regulacje pracy tymczasowej i podstawowe warunki jej wykonywania, aby nie dać się zwieźć sugestiom urzędów wojewódzkich.

Więcej
Prawo Pracy

Nieuzasadnione korzystanie z pieniędzy pracodawcy

Swobodny dostęp do firmowych pieniędzy to duże pole do manewru dla pracownika. Co w sytuacji, kiedy wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem? Jak powinien zareagować pracodawca?

Więcej
Prawo Pracy

Zbiorowe prawo zatrudnienia w czasie pandemii covid-19

Nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: ZwZawU),dokonana na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. rozszerzyła prawo koalicji na wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową. Spowodowało to w praktyce przekształcenie zbiorowego prawa pracy w zbiorowe prawo zatrudnienia. Ta „normatywna rewolucja” jak do tej pory nie doprowadziła do jakościowej zmiany w relacjach pracodawców i pracobiorców. Tym niemniej uwarunkowania zewnętrzne, do jakich na pewno należy zaliczyć pandemię koronawirusa, sprawiły, że praktyka stosowania zbiorowego prawa zatrudnienia w przeciągu lat 2020–2022 bardzo ewoluowała i, moim zdaniem, w przyszłości ma ono potencjalne szanse zwiększenia swojego znaczenia. I właśnie prezentacja etapów stosowania zbiorowego prawa zatrudnienia w trakcie pandemii oraz perspektywy jego rozwoju będą przedmiotem niniejszego opracowania.

Więcej
Prawo Pracy

Strajk ostrzegawczy w zakładzie

Często w praktyce pracodawcy stają przed problemem sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi. Jednym z jego etapów może być tak zwany strajk właściwy, który zgodnie z polskim prawem może być poprzedzony przez strajk ostrzegawczy. Z tą ostatnią formą protestu łączą się liczne wątpliwości co do tego czy należy w odniesieniu do niej stosować przepisy dotyczące strajku właściwego.

Więcej
Prawo Pracy

Jaką umowę mogę podpisać z pracownikiem tymczasowym?

Dobór właściwej i zgodnej z prawem umowy między pracownikiem tymczasowym, a agencją pracy tymczasowej może być w praktyce dużym wyzwaniem. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie jest w tym zakresie jednoznaczna.
Praca pracowników tymczasowych może być wykonywana zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy prawa cywilnego – tyle teorii, a jak z praktyką?

Więcej
Prawo Pracy

“Lojalka” dla pracownika

W praktyce bardzo często pojawia się pytanie czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania umowy o zakazie konkurencji pod groźbą rozwiązania stosunku pracy. Ponadto pojawiają się wątpliwości czy pracodawca może zakazywać pracownikowi podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Rozwiązania tych problemów należy szukać w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w planach ustawodawcy co do doprecyzowania stanu prawnego.

Więcej
Prawo Pracy

Prawa zwierząt w prawie pracy

Rozwój uważności ludzi na potrzeby zwierząt sprawia, że przestaje się je traktować przedmiotowo, na rzecz podejścia podmiotowego. Takie podejścia obserwowane są od lat, co uznać należy za pożądany kierunek zmian.
W tym zakresie ciekawym wątkiem są prawa zwierząt w prawie pracy i prawie socjalnym. Bowiem jak zastanowimy się nad tym, w ilu dziedzinach związanych z szeroko pojętym prawem pracy może dochodzić do negatywnych w skutkach dla zwierząt zjawisk, zauważamy istotność tego zagadnienia. Poniżej przedstawione zostaną wybrane płaszczyzny ochrony zwierząt w prawie pracy oraz przykłady sytuacji, które, jako oceniane negatywnie, powinny być eliminowane.

Więcej
Prawo Pracy

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Mobbing dotyka zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Poniższy tekst skupia się na spojrzeniu na to zjawisko od strony pracodawcy i konkretnych kroków, jakie powinien podjąć, aby mu zapobiegać w swojej Firmie oraz jakie działania powinien wdrożyć, jeśli do mobbingu już dojdzie.

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę