Prawo Pracy

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Prawo Pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu nieobecności spowodowanych chorobą

Rozwiązanie umowy o pracę jest jednym z najbardziej stresujących i emocjonalnie naładowanych momentów w życiu zawodowym. Dla pracodawcy to często trudna decyzja związana z koniecznością reorganizacji, redukcji etatów czy zmianami strategicznymi. Dla pracownika to moment, który może oznaczać utratę stabilizacji finansowej i potrzebę poszukiwania nowego zatrudnienia, ale także zderzenie z funkcją organizatorską prawa pracy, gdy utrata zatrudnienia spowodowana jest problemami zdrowotnymi pracownika.

Więcej
Prawo Pracy

Korzystanie z urlopu wychowawczego a możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę

Korzystanie z urlopu wychowawczego to okoliczność, która z automatu, zgodnie z art. 1868 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, skutkuje powstaniem tzw. ochrony szczególnej stosunku pracy. Zasadą jest, że w okresie tym – liczonym co do zasady od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Oczywiście nie ma przy tym przeszkód, aby w tym okresie ochronnym to pracownik jednostronnie wypowiedział umowę o pracę czy aby umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron.

Więcej
Prawo Pracy

Najem lokalu dla pracownika na czas określony a możliwość wypowiedzenia

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zapewnienie swoim pracownikom, w ramach benefitów, zakwaterowania w pobliżu miejsca pracy. Pozyskanie lokalu dla pracownika odbywa się zazwyczaj przez wynajęcie lokalu przez pracodawcę na tzw. wolnym rynku. W relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest dość oczywiste, że udostępnienie lokalu mieszkalnego następuje na czas trwania stosunku pracy. Jak to wpływa na relację pomiędzy pracodawcą – najemcą a wynajmującym? Jeżeli pracodawca decyduje się wynająć lokal mieszkalny w takim celu, powinien zwrócić uwagę na proponowany przez wynajmującego okres najmu – określony albo nieokreślony, a w przypadku najmu na czas określony – w sposób szczególny zabezpieczyć się pod kątem możliwości wypowiedzenia takiej umowy w przypadku zakończenia stosunku pracy z pracownikiem lub innej okoliczności, na skutek której lokal stanie się zbędny.

Więcej
Prawo Pracy

Zwolnienie natychmiastowe tylko wyjątkowo

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy to najbardziej dotkliwy dla pracownika sposób rozstania z pracodawcą. Oprócz natychmiastowej utraty pracy, częstym efektem takiego rozwiązania umowy są problemy ze znalezieniem kolejnej posady. Jest to więc wyjątkowy sposób rozwiązania stosunku pracy i jako taki nie może być nadmiernie wykorzystywany przez pracodawców. Dyscyplinarka jest wyjątkowym sposobem zwolnienia pracownika, a więc nie może być traktowana jako opcja, z której można skorzystać w dowolnym czasie.

Więcej
Prawo Pracy

Społeczna inspekcja pracy

W praktyce zdarza się, iż działające w zakładzie związki zawodowe stają przed problemem właściwego zastosowania przepisów o wyborze społecznego inspektora pracy (SIP). Poniższe rozważania dotyczyć będą wybranych problemów i wątpliwości związanych z procedurą wyboru SIP w zakładzie pracy. W szczególności zaprezentowane zostaną problemy związane z pluralizmem związkowym.

Związkowa kontrola nad SIP

Więcej
Prawo Pracy

Praca zdalna – wybrane zagadnienia

W poniższym artykule przedstawimy wybrane zagadnienia z tematyki pracy zdalnej obejmujące pojęcia takie jak: pracownik mobilny, praca zdalna, praca hybrydowa, podróż służbowa, miejsce wykonywania pracy.

Więcej
Prawo Pracy

Nierewolucyjne i spóźnione, czyli nowe przepisy dotyczące umów na okres próbny i czas określony

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia wprowadziła dość liczne zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny i czas określony. Nowe przepisy mają swoje źródło w Dyrektywie Parlamentu i Rady UE 2019/1152. Prace nad przedmiotową dyrektywą zaczęły się już w 2017 roku i skończyły w 2019.

Więcej
Prawo Pracy

Elastyczna organizacja pracy w dobie work – life balance

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają prawo pracowników do wnioskowania o elastyczną organizację pracy. Mają one na celu ułatwienie łączenia obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi do ukończenia 8. roku życia.

Więcej
Prawo Pracy, Zatrudnianie cudzoziemców

Praca tymczasowa to nie outsourcing procesu. Problemy z zatrudnianiem cudzoziemców

W ostatnim czasie z ogromnym nasileniem obserwujemy praktykę urzędów wojewódzkich, które dążą do wyeliminowania z obrotu gospodarczego, w którym zatrudniani są cudzoziemcy, usług outsourcingu. Z uwagi na, jak się wydaje, niezrozumienie tematyki, powyższe dotyczy zarówno outsourcingu procesowego, jak i – zmierzającego do obchodzenia przepisów o pracy tymczasowej – outsourcingu pracowniczego. Z pism, które wysyłane są zarówno do pracodawców (w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt pracę), jak i do cudzoziemców (w postępowaniach o udzielnie zezwoleń na pobyt i pracę) wyraźnie przebija dążenie do przekształcania więzi outsourcingu w pracę tymczasową. Warto zatem przypomnieć, jakie są regulacje pracy tymczasowej i podstawowe warunki jej wykonywania, aby nie dać się zwieźć sugestiom urzędów wojewódzkich.

Więcej
Prawo Pracy

Nieuzasadnione korzystanie z pieniędzy pracodawcy

Swobodny dostęp do firmowych pieniędzy to duże pole do manewru dla pracownika. Co w sytuacji, kiedy wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem? Jak powinien zareagować pracodawca?

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę