“Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”
Publikacja książkowa

Stan prawny: marzec 2022 – Zawiera omówienie aktualnych przepisów w związku z wojną na Ukrainie!

AUTORZY PUBLIKACJI:
dr Izabela Florczak (red.) – o autorze
dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW (red.) – o autorze
dr Maciej Chakowski – o autorze
r. pr. Przemysław Ciszek – o autorze
dp Wojciech Garczyński – o autorze
Michał Nocuń – o autorze
adw. Piotr Raczak – o autorze


Procesy związane z zatrudnianiem cudzoziemców wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw i lokalnych rynków pracy. Znajomość istoty funkcjonowania systemu zatrudniania cudzoziemców ma szczególne znaczenie dla wszystkich, którzy już mają albo też będą z nim mieli jakikolwiek związek. Potencjalnie dotyczy to dużej części podmiotów korzystających z najemnej siły roboczej, tym bardziej w obliczu największej w historii Polski fali migracji, z którą aktualnie mamy do czynienia.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną publikację, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące legalizacji wjazdu, pobytu i pracy, ale również sposoby zatrudniania w obszarze outsourcingu, a także kluczowe dla analizy efektywności zatrudnienia kwestie podatkowe. Uzupełnieniem tych rozważań jest opis badań terenowych, których specyfika ukazuje aspekty kulturowe związane z procesami migracyjnymi.

Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja spełni oczekiwania wszystkich, którzy już mają do czynienia z zatrudnianiem cudzoziemców, a zwłaszcza tych, którzy stawiają w tym obszarze pierwsze kroki.

Z uwagi na sytuację panującą w Ukrainie książka została uzupełniona o wątki dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w tym szczególnym czasie.


SPIS TREŚCI

DZIAŁ I LEGALIZACJA POBYTU I PRACY

ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE DO LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA I PRACY CUDZOZIEMCÓW
1.1 Pojęcia związane z legalizacją zatrudnienia i pracy cudzoziemców
1.2. Zasady legalizowania pobytu i pracy
1.3. Praca bez zezwolenia lub oświadczenia
1.4. Znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych dokumentów legalizujących pobyt

ROZDZIAŁ 2 LEGALIZACJA POBYTU
2.1. Wizy
2.2. Ruch bezwizowy
2.3. Zezwolenie na pobyt czasowy
2.4. Szczególny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy wydawanych w związku z pracą – „Niebieska karta UE”
2.5. „Pobyt na stemplu” – pobyt cudzoziemca oczekującego na udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

ROZDZIAŁ 3 LEGALIZACJA PRACY
3.1. Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce
3.2. Uproszczona legalizacja pracy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy (Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy)
3.3. „Test rynku pracy”
3.4. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
3.5. Obowiązki podmiotu, który uzyskał zezwolenie na pracę
3.6. Outsourcing w zatrudnianiu cudzoziemców

DZIAŁ II ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – KONTROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ROZDZIAŁ 4 NIELEGALNE ZATRUDNIENIE
4.1. Pojęcie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
4.2. Sankcje za popełnienie czynów zabronionych związanych z nieprawidłowościami przy zatrudnieniu cudzoziemców
4.3. Skutki powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy dla pracodawcy
4.4. Skutki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca

ROZDZIAŁ 5 KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
5.1. Przyczyny i tryby przeprowadzania kontroli
5.2. Organy kontrolne i ich uprawnienia
5.3. Zakończenie kontroli

ROZDZIAŁ 6 POSTĘPOWANIE POKONTROLNE
6.1. Wystąpienie PIP
6.2. Postępowanie mandatowe
6.3. Wniosek o ukaranie i wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców
6.4. Zarys postępowania sądowego w sprawach cudzoziemskich o wykroczenia

ROZDZIAŁ 7 POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE I PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA
7.1. Odwołanie od decyzji legalizacyjnych
7.2. Skarga do sądu administracyjnego
7.3. Przewlekłość postępowania i bezczynność organu w sprawach cudzoziemskich

DZIAŁ III DZIAŁ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – PODATKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 8 OPODATKOWANIE PRACY CUDZOZIEMCÓW
8.1. Opodatkowanie pracy cudzoziemców – uwagi wprowadzające
8.2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
8.3. Opodatkowanie cudzoziemców-nierezydentów pracujących za granicą dla polskich podmiotów
8.4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
8.5. Wyciąg z przepisów

VARIA I OBYWATELE NEPALU NA POLSKIM RYNKU PRACY – WNIOSKI Z BADAŃ TERENOWYCH

VARIA II ZAGADNIENIA MIGRACYJNE ISTOTNE W CZASIE WOJNY W UKRAINIE

 1. Azyl
 2. Ochrona czasowa
 3. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych
 4. Zgoda na pobyt tolerowany
 5. Ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca)
 6. Uzyskiwanie ochrony międzynarodowej
 7. Procedura rejestracji wniosku
 8. Praca podczas oczekiwania
 9. Paszport w depozycie
 10. Procedura

VARIA III WOJNA – SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OBYWATELI UKRAINY

 1. Decyzja Rady UE i Dyrektywa 2001/55/WE 209
 2. SPECUSTAWA


Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę