“Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”
Publikacja książkowa

Stan prawny: marzec 2024

AUTORZY PUBLIKACJI:
dr Izabela Florczak (red.) – o autorze
dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW (red.) – o autorze
Michał Nocuń (red.)- o autorze
dr Maciej Chakowski – o autorze
r. pr. Przemysław Ciszek – o autorze
dp Wojciech Garczyński – o autorze
adw. Piotr Raczak – o autorze


Kliknij i zamów


Procesy związane z zatrudnianiem cudzoziemców wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw i lokalnych rynków pracy. Znajomość istoty funkcjonowania systemu zatrudniania cudzoziemców ma szczególne znaczenie dla wszystkich, którzy już mają albo też będą z nim mieli jakikolwiek związek. Potencjalnie dotyczy to dużej części podmiotów korzystających z najemnej siły roboczej, tym bardziej w obliczu największej w historii Polski fali migracji, z którą aktualnie mamy do czynienia.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną publikację, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące legalizacji wjazdu, pobytu i pracy, ale również sposoby zatrudniania w obszarze outsourcingu, a także kluczowe dla analizy efektywności zatrudnienia kwestie podatkowe. Uzupełnieniem tych rozważań jest opis badań terenowych, których specyfika ukazuje aspekty kulturowe związane z procesami migracyjnymi.

Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja spełni oczekiwania wszystkich, którzy już mają do czynienia z zatrudnianiem cudzoziemców, a zwłaszcza tych, którzy stawiają w tym obszarze pierwsze kroki.


SPIS TREŚCI

I LEGALIZACJA POBYTU I PRACY

Rozdział 1 Wprowadzenie do legalizacji zatrudnienia i pracy cudzoziemców
1.1. Pojęcia związane z legalizacją zatrudnienia i pracy cudzoziemców
1.2. Zasady legalizowania pobytu i pracy
1.3. Praca bez zezwolenia lub oświadczenia
1.4. Znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych dokumentów legalizujących pobyt

Rozdział 2 Legalizacja pobytu
2.1. Wizy
2.2. Ruch bezwizowy
2.3. Zezwolenie na pobyt czasowy
2.4. Szczególny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy wydawany w związku z pracą – „Niebieska karta UE”
2.5. „Pobyt na stemplu” – pobyt cudzoziemca oczekującego na udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
2.6. Szczególne reguły legalności pobytu dotyczące obywateli Ukrainy
2.6.1. Wysiedleńcy wojenni z Ukrainy
2.6.2. Przedłużenia legalności pobytu obywateli Ukrainy
2.6.3. Szczególne uregulowania dotyczące zezwoleń na pobyt wydawanych obywatelom Ukrainy

Rozdział 3 Legalizacja pracy
3.1. Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce
3.2. Uproszczona legalizacja pracy – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy
3.3. „Test rynku pracy”
3.4. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
3.5. Obowiązki podmiotu, który uzyskał zezwolenie na pracę
3.6. Szczególne reguły zatrudnienia obywateli Ukrainy w ramach przepisów „wojennych”– powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy
3.7.Outsourcing w zatrudnianiu cudzoziemców

II ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – KONTROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rozdział 4 Nielegalne zatrudnienie
4.1. Pojęcie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
4.2. Sankcje za popełnienie czynów zabronionych związanych z nieprawidłowościami przy zatrudnieniu cudzoziemców
4.3. Skutki powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy
4.4. Skutki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca

Rozdział 5 Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców
5.1. Przyczyny i tryby przeprowadzania kontroli
5.2. Organy kontrolne i ich uprawnienia
5.3. Zakończenie kontroli

Rozdział 6 Postępowanie pokontrolne
6.1. Wystąpienie PIP
6.2. Postępowanie mandatowe
6.3. Wniosek o ukaranie i wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców
6.4. Zarys postępowania sądowego w sprawach cudzoziemskich o wykroczenia

Rozdział 7 Postępowania odwoławcze i przewlekłość postępowania
7.1. Odwołania od decyzji legalizacyjnych
7.2. Skarga do sądu administracyjnego
7.3. Przewlekłość postępowania i bezczynność organu w sprawach cudzoziemskich

III ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – PODATKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Rozdział 8 Opodatkowanie pracy cudzoziemców
8.1. Opodatkowanie pracy cudzoziemców – uwagi wprowadzające
8.2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
8.3. Opodatkowanie cudzoziemców-nierezydentów pracujących za granicą dla polskich podmiotów
8.4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa– zasady

VARIA I
Obywatele Nepalu na polskim rynku pracy – wnioski z badań terenowychKliknij i zamów

Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę