Prawo Pracy

Procedury zapobiegania mobbingowi w Organizacji

dr Maciej Chakowski

dr Maciej Chakowski

Autor

W art. 943 § 1 Kodeksu pracy ustawodawca zobowiązuje pracodawców do przeciwdziałania zjawisku mobbingu. Jednakże nie wskazuje w jaki sposób pracodawcy powinni realizować powyższy obowiązek, dlatego też zasadnym wydaje się do odwołania się do obecnie powszechnej w Polsce praktyki tworzenia zakładowych procedur antymobbingowych, zwanych niekiedy Wewnętrzną Polityką Antymobbingową.

Należy wskazać, iż tego typu rozwiązania powinny opierać się na dwóch podstawowych filarach: procedurze skargowej i działaniach prewencyjnych, dzięki którym istnieje realna możliwość przeciwdziałania nie tylko już istniejącym problemom z tym zjawiskiem ale również z problemami które mogą wystąpić w przyszłości.

Takie kompleksowe podejście należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia spełnienia obowiązku z art. 943 § 1, który należy definiować poprzez cel jaki ustawodawca założył sobie wdrażając do polskiego systemu prawnego przepis bezpośrednio antymobbingowy, a którym jest wymuszenie na pracodawcach jak najskuteczniejszego radzenia sobie z tym zjawiskiem na poziomie zakładowym. Jednocześnie biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż wszelka odpowiedzialność pracodawcy oparta na art. 943 powinna być oceniana poprzez pryzmat jego winy a nie ryzyka osobowego pracodawcy. Oznacza to, iż w praktyce, pracodawcy którzy wdrożyli odpowiednio skonstruowane procedury antymobbingowe w swoich zakładach praca, a także rygorystycznie ich przestrzegali nie będą mogli być obciążeni odpowiedzialnością za zawinione naruszenie obowiązku wynikającego z art. 943 § 1, ponieważ dołożyli należytej staranności w przedmiocie przeciwdziałania zjawisku mobbingu w zakładzie pracy.

Procedury antymobingowe mogą zostać dołączone do obowiązującego w przedsiębiorstwie układu zbiorowego lub regulaminu pracy. Istnieje również możliwość inkorporowania ich do dokumentów statutowych pracodawcy.
Dla wzmocnienia formalnego oddziaływania tego dokumentu każdy pracownik powinien zostać zaznajomiony z jego treścią, czego potwierdzeniem mogłoby być podpisanie stosownego oświadczenia, przechowywanego w aktach osobowych pracownika.

Ważnym jest, aby w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej pracodawca w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wyraził swój sprzeciw wobec zjawiska mobbingu w jego zakładzie pracy, czego przejawem musi być jednak nie tylko pisemna deklaracja, ale także faktyczne działania zmierzające w kierunku rozwiązania problemu mobbingu.

Każdemu pracownikowi, który uważa, że jest mobbowany, należy zagwarantować możliwość złożenia skargi do pracodawcy. W skardze pracownik powinien określić, jakie działania czy zachowania przełożonych lub współpracowników są jego zdaniem mobbingiem. Ponadto powinien dokładnie wskazać z imienia i nazwiska osobę lub osoby, które jego zdaniem są sprawcami mobbingu jak również podać uzasadnienie i przytoczyć dowody, potwierdzające, że przedstawione przez niego działania lub zachowania rzeczywiście mają lub miały miejsce. W tym miejscu należy wskazać, iż mobbing obejmuje nie tylko działania pracodawcy lub przełożonych, ale również współpracowników, bez względu na zajmowane stanowiska i związki służbowe z ofiarą mobbingu, mogą to być nawet podwładni. Mobberem może być zarówno pracodawca będący osobą fizyczną lub osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy, jak i pracownik.

Dla celów dowodowych, w przypadku rozpatrywania sprawy przez sąd pracy, skarga pracownika powinna być przez niego sporządzona na piśmie, opatrzona datą dzienną i własnoręcznie podpisana. Ważnym jest, aby pracodawca nie przyjmował skarg anonimowych, co mogłoby prowadzić do nadużywana procedury skargowej przez pracowników.

Pracodawca, po otrzymaniu właściwie złożonej i sporządzonej skargi pracownika, powinien niezwłocznie, np. w ciągu 3 dni roboczych, powołać Komisję Antymobbingową. Komisja wyjaśnia, czy skarga jest zasadna i czy rzeczywiście skarżący się pracownik został poddany mobbingowi. Komisja Antymobbingowa powinna mieć bezstronny charakter. Dlatego też w jej skład powinni wchodzić: przedstawiciel pracowników – osoba wskazana, w sposób ogólnie przyjęty u danego pracodawcy, przedstawiciel pracodawcy, osoba trzecia, wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników. Powinna mieć odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii pracy i rozwiązywania konfliktów. Najczęściej osoba trzecia jest zawodowym psychologiem, którego głównym zadaniem jest w sposób fachowy ocenić czy w danym przypadku rzeczywiście występuje mobbing.

Ważnym jest, aby w skład Komisji nie wchodziła osoba składająca skargę ani żadna osoba wskazana w niej jako sprawca mobbingu, ponieważ mogłoby to naruszyć zasadę bezstronności postępowania. Komisja, po wybraniu przewodniczącego, powinna dokładnie przeanalizować zarzuty i dowody zawarte w złożonej skardze. Niezbędne jest, aby skarżący pracownik i domniemany sprawca lub sprawcy mobbingu mogli swobodnie wypowiedzieć się przed Komisją. Celem Komisji powinno być pełne wyjaśnienie problemu określonego w złożonej skardze. Ze względu na ochronę dóbr osobistych stron biorących udział w postępowaniu przed Komisją, powinno mieć ono charakter poufny, a fakty ustalone w trakcie tego postępowania nie powinny być ujawniane publicznie. Publicznie można ogłosić jedynie decyzję podjętą w danej sprawie przez Komisję.

Dla celów dowodowych członkowie Komisji powinni sporządzić protokół z postępowania, w którym powinni zaznaczyć, jaką decyzję podjęli w danej sprawie, czy zarzuty zawarte w skardze okazały się uzasadnione i w jaki sposób sprawca lub sprawcy zostaną ukarani. Należy zwrócić tutaj uwagę, iż ukaranie sprawców mobbingu ma zasadnicze znaczenie, dla potwierdzenia zdecydowanej postawy pracodawcy w kwestii walki z mobbingiem w zakładzie. Natomiast poszkodowany pracownik powinien mieć możliwość zmiany stanowiska pracy na takie, na którym możliwe byłoby właściwe i pełne wykorzystanie jego umiejętności. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracodawca nie rozwiązał umowy o pracę ze sprawcą mobbingu i bez zmiany stanowiska sprawca pracowałby dalej ze swoją ofiarą.

Ponadto Wewnętrzna Polityka Antymobbigowa powinna określać, w jaki sposób pracodawca będzie przeciwdziałał występowaniu w jego zakładzie zjawiska mobbingu. Przede wszystkim powinien on przynajmniej raz w roku szkolić pracowników w przedmiocie przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy oraz rozpatrywać wraz z przedstawicielami pracowników skuteczność wprowadzonych już rozwiązań antymobbingowych.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:

NOWOŚĆ!!! DWUDNIOWY KURS PRAWA PRACY DLA MENEDŻERÓW Z PRAKTYCZNYMI WARSZTATAMI Z CZASU PRACY (KLIKNIJ)
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM I INNYMI PRZEDSTAWICIELSTWAMI PRACOWNICZYMI (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę