Doradztwo

 

Oferta C&C Chakowski & Ciszek obejmuje doradztwo prawne, podatkowe oraz biznesowe w zakresie rozwiązywania bieżących problemów pracowniczych oraz wyboru optymalnych rozwiązań strategicznych, usprawniających politykę zatrudnienia w przedsiębiorstwie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy.

Porady i inne usługi oferowane przez C&C Chakowski & Ciszek dotyczą wszelkich aspektów zatrudnienia, od momentu nawiązania stosunku pracy aż po jego zakończenie, a w szczególności:

  • problematyki umów o pracę, umów cywilnoprawnych i innych umów z osobami zatrudnionymi,
  • problematyki zwolnień grupowych, Programów Dobrowolnych Odejść
  • kar porządkowych i odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • planowania i rozliczania czasu pracy,
  • zajęć komorniczych i potrąceń z wynagrodzenia,
  • formułowania przyczyn wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
  • konsultacji treści regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (w tym kompleksowy audyt), Pakietów Socjalnych, Układów Zbiorowych Pracy, porozumień ze związkami zawodowymi,
  • reprezentowania w sporach ze związkami zawodowymi i kontaktach z radą pracowników,
  • reprezentowania przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądem pracy
  • zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników za granicę.

Oferta skierowana jest zarówno do krajowych przedsiębiorców, jak i podmiotów zagranicznych, którzy chcą rozpocząć działalność w Polsce.

Stworzenie spójnej i zgodnej z prawem polityki zatrudnienia pozwoli im usprawnić procesy zachodzące w firmie, zoptymalizować wydatki oraz zminimalizować ryzyko związane z mogącymi wystąpić nieprawidłowościami prawnymi.