Dwudniowy Kurs – Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – zmiana prawa 2022 – z testem weryfikującym wiedzę

Szkolenie on-line w godzinach
Część 1 – 16.12.2021 czas trwania: 10:00-15:00
Część 2 – 17.12.2021 czas trwania: 10:00-15:00

Szkolenie odbywa się przez platformę ClickMeeting.


Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

FAQ przed szkoleniem


Opis szkolenia


25 października do sejmu trafił długo oczekiwany projekt zmian zasad legalizacji pobytu i pracy. Duże zmiany czekają procedurę oświadczeniową, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawią się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców. Pracodawcy otrzymają możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów1) jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Kurs ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu zarówno w kontekście przepisów ogólnych, jak i szczególnych rozwiązań wprowadzonych na czas walki z pandemią. Uwzględniając systemowy problem przewlekłości postępowań dotyczących cudzoziemców przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z tym zagadnieniem. Biorący udział zostaną także zapoznani z procesem składania odwołań i skarg do sądu administracyjnego w sprawach legalizacyjnych. Kurs będzie miał charakter interaktywny i będzie realizowany z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców z wykorzystaniem m. in. orzeczeń sądów, protokołów kontroli, stanowisk SG i PIP w zakresie stosowanych przepisów. Kurs zakończony będzie testem bazującym na praktycznych przykładach, weryfikującym wiedzę uczestników zdobytą w czasie jego trwania.

Wykładowca

Michał Nocuń

trener

jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.


Piotr Raczak

trener

jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W Kancelarii C&C Chakowski i Ciszek współtworzy dział procesowy oraz spraw cudzoziemskich. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem tych toczących się z udziałem cudzoziemców. Reprezentował klientów przed większością organów administracji publicznej oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pracy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych konsekwencji wadliwych procesów legalizacyjnych, kontroli uprawnionych służb oraz obrony w dalszych postępowaniach. Doradza w języku polskim i angielskim.

Program szkolenia

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. [NOWOŚĆ] Projekt z dnia 25 października 2021 r. – planowane zmiany procedur legalizacyjnych – etap sejmowy
  1. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nawet na 24 miesiące
  2. Zasady zmian liczby godzin i stanowisk pracy na oświadczeniach, zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pobyt
  3. Procedura turbo dla czekających na karty pobytu (zezwolenia na pobyt z nowymi oświadczeniami pracodawców/zleceniodawców)
  4. Zasady zmian zezwoleń na pracę
  5. Priorytetowa ścieżka wizowa
  6. Nowe strategie legalizacyjne w agencjach pracy tymczasowe, firmach outsourcingowych, pozostałych branżach.
 2. [NOWOŚĆ] Ustawowa likwidacja możliwości składania ponagleń w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę – czy jest to zapowiedź bezkarnego przedłużania czasu oczekiwania na dokumenty?
 3. [NOWOŚĆ!] Omówienie założeń nowej Polityki Migracyjnej Polski oraz zapowiedzi zmian w przepisach
  1. Przewidywane kierunki polskiej polityki migracyjnej czyli jak ma się zmienić podejście do zatrudniania cudzoziemców?
  2. Zapowiedzi kompleksowej przebudowy systemu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
  3. Czy procedura oświadczeniowa może zostać zlikwidowana?
  4. Propozycje zmian dotyczących uzyskiwania informacji starosty
 4. Co się stanie jeśli zostanie odwołany stan epidemii? Jak to wpłynie na legalizację pobytu i pracy cudzoziemców? Jakie ryzyka dotykają tu pracodawców?
  1. Jak będzie wyglądała legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców po odwołaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego?
  2. Co się może stać jeżeli cudzoziemiec skorzystał z przedłużenia pobytu w ruchu bezwizowym i nie zajmował się sprawą zezwolenia na pobyt czasowy?
  3. Jakie działania podjąć w przypadku korzystania z tzw. przedłużenia covidowego?
  4. Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy po skorzystaniu
   z przedłużenia ważności dokumentu.
 5. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?
 6. Brexit – zasady postępowania z obywatelami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.
 7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  2. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. ”Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  6. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  7. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  8. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu watele UE i EOG – rejestracja pobytu.
 8. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Jak wyglądają procedury?
  2. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu
  3. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 9. Ułatwienia w dostępie do polskiego rynku pracy dla personelu medycznego z państw nienależących do UE:
  1. Możliwość zatrudniania pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy bez konieczności nostryfikacji dyplomu?
  2. b) Jak działają uproszczone procedury?
 10. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  1. Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  2. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  3. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  4. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  5. Posiadacze Karty Polaka
  6. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  7. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 11. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia
  1. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  2. Jak formułować ofertę pracy?
  3. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 12. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 13. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 14. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 15. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?
  1. Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
  2. Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.
 16. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  5. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
 17. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  1. Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  2. Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
  3. Jakiej argumentacji można użyć, aby uzasadnić swoje stanowisko?
  4. Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
  5. Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.
 18. W jakich sytuacjach warto odwoływać się od decyzji organu?
  1. W jaki sposób wnieść odwołanie i kto je rozpatruje?
  2. Jakiej argumentacji można użyć w postępowaniu odwoławczym?
  3. Jakie są skutki wniesienia odwołania?
  4. Czy decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym mogą być zaskarżone do sądu?
  5. Jakie są wymogi do złożenia skargi do sądu administracyjnego?
  6. Jak uzasadnić skargę do sądu?
  7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.
 19. Omówienie formularzy urzędowych, case study
 20. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?


Cena

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 959,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
Po dodaniu szkolenia do koszyka w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. Należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Zapoznaj się z FAQ przed szkoleniem
 2. Dodaj wybrane szkolenie do koszyka poprzez użycie przycisku ZAPISZ SIĘ
 3. W przypadku zapisywania większej liczby osób dodasz je w następnym kroku już w koszyku
 4. Jeżeli finansujesz szkolenie w min. 70% ze środków publicznych prześlij do nas uzupełnione oświadczenie o zwolnieniu z VAT i zaznacz odpowiednią opcję w koszyku
 5. Dane uczestników podasz w odpowiednich polach już po przejściu do kasy
 6. Po uzupełnieniu danych Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do nasze akceptacji
 7. Po akceptacji Twojego zgłoszenia zostanie wysłana do Ciebie faktura zaliczkowa 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
 8. Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.

Kontakt

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl