Zaawansowany Dwudniowy Kurs – Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – rewolucyjne zmiany 2024

Szkolenie on-line w godzinach
Część 1 – 27.08.2024 czas trwania: 10:00-15:00
Część 2 – 28.08.2024 czas trwania: 10:00-15:00

Szkolenie odbywa się przez platformę ClickMeeting.


Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie


Opis szkolenia


Celem kursu jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem zarówno najnowszych planowanych zmian w przepisach jak i standardowe zasady znajdujące się w Ustawie
o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rok 2024 pod względem prawa imigracyjnego będzie nieco nietypowy. Zmiana rządu w Polsce doprowadziła do czasowego przestoju w zmianach prawa imigracyjnego, jako tematu uznawanego jako drugorzędny względem aktualnych problemów politycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany w prawie będą musiały się pojawić m. in. w wyniku zrewidowanego Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który zawiera poważną reformę w zakresie legalizacji zatrudniania cudzoziemców, a także głośnego unijnego paktu migracyjnego (Pakt o azylu
i migracji), który poza kwestiami związanymi z azylem i ochroną międzynarodową obejmuje również pewne zmiany w zakresie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, a także zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. To wszystko oznacza, że Polska prędzej czy później będzie musiała realizować uzgodnione reguły i tym samym odpowiednio zmienić przepisy dotyczące legalizacji pracy i pobytu.

Kurs ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu zarówno w kontekście przepisów ogólnych, jak i szczególnych rozwiązań wprowadzonych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Uwzględniając systemowy problem przewlekłości postępowań dotyczących cudzoziemców przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z tym zagadnieniem. Biorący udział zostaną także zapoznani z procesem składania odwołań i skarg do sądu administracyjnego w sprawach legalizacyjnych. Kurs będzie miał charakter interaktywny i będzie realizowany z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców z wykorzystaniem m. in. orzeczeń sądów, protokołów kontroli, stanowisk SG i PIP w zakresie stosowanych przepisów.

Wykładowca

Michał Nocuń

trener

jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.


Piotr Raczak

trener

jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W Kancelarii C&C Chakowski i Ciszek współtworzy dział procesowy oraz spraw cudzoziemskich. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem tych toczących się z udziałem cudzoziemców. Reprezentował klientów przed większością organów administracji publicznej oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pracy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych konsekwencji wadliwych procesów legalizacyjnych, kontroli uprawnionych służb oraz obrony w dalszych postępowaniach. Doradza w języku polskim i angielskim.

Program szkolenia

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. [NOWOŚĆ] Zmiany w „specustawie wojennej” – taryfa ulgowa dla Ukraińców powoli się kończy?
  1. Przedłużenie legalizacji pobytu dla obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r.
  2. Nowe reguły przyznawania PESEL-UKR.
  3. Specjalne zezwolenia na pobyt dla posiadaczy PESEL-UKR – droga do normalnego systemu?
  4. [WAŻNE] Zaostrzenie reguł zatrudniania w procedurze powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – 7 a nie 14 dni!
  5. Nowe obowiązki dla obywateli Ukrainy, którzy świeżo otrzymali zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 2. [NOWOŚCI 2024] KPO i pakt migracyjny UE, a sprawa polska – jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
  1. Nowy rząd polski, a prawo imigracyjne – czy zmiana władzy oznacza zmianę polityki migracyjnej?
  2. Przecieki z kuluarów – jak nowy rząd zamierza zmienić podejście Polski do migracji – biznes zyska czy straci?
  3. KPO a prawo imigracyjne – projekt nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy
 3. [NOWOŚĆ] Projekt UC15 — nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – zmiany dotyczące Blue Card EU („niebieskich kart”) dla pracowników z wysokimi kwalifikacjami
  1. Przespana rewolucja 4.0 w urzędach wojewódzkich – dlaczego MSWiA zdecydowało się odłączyć kwestię digitalizacji postępowań w sprawie zezwoleń na pobyt od tego projektu ustawy?
  2. Jak mają działać „niebieskie karty” po zmianach?
  3. Czy zmiany dot. „niebieskich kart” są atrakcyjne dla pracodawców i specjalistów?
 4. Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach – jak sobie z nią poradzić
 5. Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
  1. Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
  2. Wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu
  3. Co to jest PESEL UKR oraz Diia.pl i jakie mają znaczenie?
  4. Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
  5. Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
  6. Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
  7. Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
  8. Nowe zezwolenia na pobyt czasowy
 6. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Jak wyglądają procedury?
  2. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
  3. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  2. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. “Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  6. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  7. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  8. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  9. Obywatele UE i EOG – rejestracja pobytu.
 8. Ułatwienia w dostępie do polskiego rynku pracy dla personelu medycznego z państw nienależących do UE:
  1. Możliwość zatrudniania pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy bez konieczności nostryfikacji dyplomu?
  2. Jak działają uproszczone procedury?
 9. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  1. Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  2. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  3. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  4. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  5. Posiadacze Karty Polaka
  6. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  7. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony
 10. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  1. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  2. Jak formułować ofertę pracy?
  3. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 11. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 12. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 13. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 14. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?
  1. Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
  2. Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.
 15. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  5. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
 16. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  1. Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  2. Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
  3. Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
  4. Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.
 17. Omówienie formularzy urzędowych, case study
 18. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?


Cena

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 999,00 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

Jeśli posiadasz kod rabatowy, cena szkolenia zostanie obniżona zgodnie z jego wartością. W tym celu, podczas składania zamówienia, należy wpisać posiadany kod w pole „kod kuponu”.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie
 2. Dodaj wybrane szkolenie do koszyka poprzez użycie przycisku ZAPISZ SIĘ
 3. W przypadku zapisywania większej liczby osób dodasz je w następnym kroku już w koszyku
 4. Dane uczestników podasz w odpowiednich polach już po przejściu do kasy
 5. Po uzupełnieniu danych Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do nasze akceptacji
 6. Po akceptacji Twojego zgłoszenia zostanie wysłana do Ciebie faktura zaliczkowa 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
 7. Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.

Kontakt

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl

Klauzula informacyjna RODO

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.