Webinarium: Optymalizacja kosztów w branży APT/Outsourcingowej – podatki, ubezpieczenia

Data/Czas
24/06/2021
10:00 - 13:15

Lokalizacja
Webinarium
Szkolenie
on-line
Szkolenie jest dedykowane dla podmiotów/osób zajmujących się rozliczeniami pracy cudzoziemców i poszukujących bezpiecznych podatkowo i ZUS-owsko rozwiązań dla zmniejszenia obciążeń kosztowych ich wynagrodzeń.
W trakcie szkolenia wyjaśniamy najczęściej spotykane w branży APT praktyki, wskazujemy na nieprawidłowości i sposoby ich naprawiania, informujemy
o najnowszych zmianach w przepisach oraz tendencjach orzeczniczych
w obszarach bezpośrednio dotykających podmioty z branży APT.
W 2021 r. będziemy koncentrować się na wprowadzeniu zmian prawnych do delegowania na gruncie Dyrektywy UE 2018/957, która weszła w życie 30 lipca 2020 r. i spowoduje ograniczenie delegowania do 12 miesięcy, konieczność stosowania stawek przeciętych wynagrodzenia. W trakcie szkolenia omówimy propozycję zmian do polskiej ustawy w tym zakresie w kontekście objaśnień do ww. dyrektywy.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Grzegorz Ziomkowski – licencjonowany doradca podatkowy, od ponad 13 lat zajmuje się doradzaniem klientom polskim i międzynarodowym w strukturyzowaniu transakcji i rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników w relacjach transgranicznych, w tym kadry zarządzającej. Doświadczenie zdobywał w jednej z firm Wielkiej Czwórki, a następnie przez kilka lat prowadził dział podatkowy w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, od 2017 r. związany z C&C Chakowski & Ciszek, gdzie kieruje praktyką podatkową w zakresie podatkowych i ubezpieczeniowych rozliczeń pracowników, a także opodatkowania CIT i VAT przedsiębiorstw.
Uczestniczył w licznych audytach podatkowych, projektach outsourcingu pracowników, delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Warunki stosowania ulgi PIT dla osób do 26 lat:
  1. czy cudzoziemcy mogą korzystać z ulgi PIT?
  2. czy wszystkie typy umów zlecenia uprawniają do ulgi PIT?
  3. na jakiej zasadzie kalkulować i odliczać składki ZUS i NFZ od dochodów zwolnionych?
  4. wyjaśnienia zasad kalkulacji przychodów w miesiącu przypadającym na ukończenie 26 lat;
  5. dobre praktyki w przygotowaniu oświadczenia o zwolnieniu całości dochodów: od kiedy stosować ulgę na podstawie oświadczenia, czy oświadczenia wymaga aktualizacji, obowiązki monitorowania przychodów i wieku przez płatnika;
  6. czy zasiłki wynikające z umów o pracę lub umów zlecenia mogą korzystać
   z ulgi PIT do 26 lat?
 2. Warunki zatrudniania w Polsce cudzoziemców na podstawie umów zlecenia:
  1. Jak powinna być wykonywana umowa zlecenia, aby zminimalizować ryzyko przekwalifikowania na stosunek pracy?
  2. Jakie oszczędności i udogodnienia wynikają z zatrudnienia na umowę zlecenia, w miejsce umowy o pracę w przypadku cudzoziemców?
  3. Różnice podatkowe i ZUS w rozliczeniu umów zlecenia i umów o pracę
   (w tym podróże służbowe, delegacje, zakwaterowania, itd.);

  4. Wskazanie najistotniejszych zapisów w umowach zlecenia, które pozwolą uzasadniać różnicę ze stosunkiem pracy.
 3. Polska rezydencja podatkowa cudzoziemców zatrudnionych na umowach zlecenia:
  1. Wyjaśnienie kryteriów polskiej rezydencji podatkowej (obiektywnych
   i subiektywnych) vs. miejsca zamieszkania dla celów ZUS;

  2. Tendencje w interpretowaniu rezydencji podatkowej przez organy podatkowe;
  3. Czy można ustalić polską rezydencję podatkową cudzoziemca na podstawie interesów gospodarczych w Polsce?;
  4. Podwójna lub „łamana” rezydencja podatkowa cudzoziemca – jak postępować?
  5. Czy zagraniczny certyfikat rezydencji od cudzoziemca jest rozstrzygający dla polskiego pracodawcy/zleceniodawcy?
  6. Czy wystarczy dla polskiej rezydencji nr PESEL oraz rachunek bankowy
   w Polsce?;

  7. Korzyści wynikające z pozyskania polskiego certyfikatu rezydencji przez cudzoziemca;
  8. Przedstawienie modelu ustalania polskiej rezydencji podatkowej cudzoziemców (w tym wnioski o interpretację podatkową, wypełniania kryteriów rezydencji zgodnie z orzecznictwem, pozytywne orzeczenia, itp.).
 4. Możliwość braku opodatkowania PIT cudzoziemców-zleceniobiorców (nierezydentów podatkowych) w Polsce
  1. Wyjaśnienie różnicy między przepisami umów międzynarodowych dot. pracy samodzielnej i pracy niesamodzielnej w kontekście przepisów polskiej Ustawy PIT;
  2. Wnioski wynikające z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD;
  3. Ryzyka podatkowe wynikające ze stosowania takiego rozwiązania
   i propozycje zabezpieczenia;

  4. Ocena dotychczasowych korzystnych interpretacji podatkowych – czy rzeczywiście zabezpieczają podatników?
  5. Czy zagraniczny certyfikat rezydencji cudzoziemca zabezpiecza polskiego pracodawcę/zleceniodawcę, który stosuje umowę międzynarodową?
 5. Oszczędności ZUS w zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych – dobre praktyki i zagrożenia (praktyka organów kontroli):
  1. Omówienie triady: różne miejsce, różne czynności, różny czas wykonywania prac/zadań;
  2. Stosowanie schematu: umowa o pracę i umowa zlecenia w kontekście definicji pracodawcy i wykładni tego pojęcia przez organy ZUS;
  3. Uzasadnienie biznesowe dla podziału usług nabywanych od dwóch podmiotów, a wykonywanych przez te same osoby;
  4. Najczęściej spotykane błędy w stosowaniu zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych i zarzut pozorności/obejścia prawa – na podstawie przykładowych kontroli ZUS.
 6. Skutki podatkowo-ZUS delegowania cudzoziemców z Ukrainy do Polski
  1. Skutki zmian od 30 lipca 2020 r. w ramach rewizji polskiej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – omówienie zmian do ustawy w kontekście Dyrektywy UE 2018/957. Będziemy zwracali uwagę na skrócony okres delegowania do 12 miesięcy, konieczność stosowania przeciętnych stawek wynagrodzeń, itp.
  2. Warunki stosowania polsko-ukraińskiej umowy dot. zabezpieczenia społecznego;
  3. Wyjaśnienie skutków opodatkowania PIT oraz oskładkowani ZUS cudzoziemców wykonujących zadanie w Polsce;
  4. Praktyka obiegu dokumentów UA-PL1 w Polsce;
  5. Ograniczenia w stosowaniu delegowania: zezwolenia na pracę typu D, limity wynagrodzenia (70% przeciętnego wynagrodzenia).
 7. Rozliczenia zakwaterowania i dojazdów cudzoziemców jako pracowników lub zleceniobiorców:
  1. Wnioski wynikające z interpretacji podatkowych oraz decyzji ZUS w zakresie zakwaterowania (podróż służbowa, krajowe przemieszczenie, delegowanie zagranicą);
  2. Czy po wyroku NSA w 2018 r. można nadal wyłączać z PIT równowartość zakwaterowania?
  3. Propozycje, w jaki sposób dokonywać korekt wartości rynkowej zakwaterowania na podstawie regulaminu kwaterowania cudzoziemców.
  4. W jaki sposób rozliczać częściowe opłaty cudzoziemców z tytuł kwaterowania vs. interes pracodawcy/zleceniodawcy jako przesłanka wyłączenie
   z przychodu podatkowego (aspekty PIT i VAT)?
 8. Praktyczne aspekty uzyskiwania identyfikatora podatkowego PESEL od 2018 r.
   w przypadku cudzoziemców

  1. Warunki nabywania PESEL na podstawie zameldowania cudzoziemca od 2018 r.
  2. Wyjaśnienie różnicy między właściwością miejsca zamieszkania a właściwości pracodawcy przy uzyskiwaniu nr PESEL;
  3. Konsekwencje braku nr PESEL lub stosowanie przez płatnika PIT numeru „99999999” w e-PIT;
  4. Przedstawienie propozycji potencjalnych rozwiązań, które chroniłyby płatnika PIT oraz cudzoziemca przed mandatami.
 9. Rozliczenia usług w grupie podmiotów powiązanych – ceny transferowe i warunki rynkowości
  1. Rozliczenia usług kwaterowania, opieki rezydenckiej, usług doradztwa personalnego między podmiotami w grupie kapitałowej (podmiotami powiązanymi) vs. obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych za 2017 i 2018 r.
  2. Jak kalkulować limity transakcyjne przy dokumentacjach cen transferowych?
  3. Wyjaśnienie struktury dokumentacji cen transferowych obowiązującej od 2017 r.
  4. Zmiany obowiązujące od 2019 r. w cenach transferowych.
  5. Konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych.


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 429,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Klauzula informacyjna RODO ↓

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

429,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 Zapoznaj się Klauzulą informacyjną RODO

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od C&C Chakowski & Ciszek sp.j. informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. Automatycznych systemów wywołujących. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, np. Poprzez wysłanie wiadomości na adres cc@cc.info.pl jako wybieram jako formę kontaktu wybieram: wiadomości elektroniczne (e-mail, sms/mms) na podany wyżej adres e-mail lub telefon połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe ivr) na podany wyżej numer telefonu

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.