Kurs On-line – Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce 2021 – poziom zaawansowany

Data/Czas
22/06/2021 - 23/06/2021
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Webinarium
Szkolenie
on-line
Dwudniowy kurs dla zaawansowanych


Celem szkolenia jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce, biorąc pod uwagę szczególne, coraz bardziej restrykcyjne środki stosowane przez władze polskie i zagraniczne w celu zwalczania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
W związku z tym, w trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców zarówno wynikające ze szczególnych ustaw uchwalanych w związku ze zwalczeniem pandemii – tzw. „tarczy antykryzysowej”, jak i standardowe zasady znajdujące się w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Szkolenie ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu zarówno w kontekście przepisów ogólnych, jak i szczególnych rozwiązań wprowadzonych na czas walki z pandemią. Szkolenie będzie miało charakter interaktywny i będzie realizowane z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Michał Nocuń – jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian
w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Piotr Raczak – jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. [NOWOŚĆ] Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 2. [NOWOŚĆ] Projekt ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy dla personelu medycznego z państw nienależących do UE:
  1. Możliwość zatrudniania pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy bez konieczności nostryfikacji dyplomu?
  2. Jak mają działać uproszczone procedury?
 3. [NOWOŚĆ] Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z przystąpieniem do Visa Waiver Program
  1. Nowe terminy wydawania wiz
  2. Nowe zasady ubezpieczeń zdrowotnych przy wjeździe na podstawie wizy
 4. [NOWOŚĆ] Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach autorstwa Rady Ministrów – usprawnienie procedur
  1. Uproszczenie procedur uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy
  2. Nowe zasady zmiany pracodawcy przez cudzoziemca
 5. [NOWOŚĆ] Brexit – zasady postępowania z obywatelami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.
 6. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
 7. Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej” dla cudzoziemców:
   Czy skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy przepisów ustawy o COVID-19 spowoduje brak legalności zatrudnienia cudzoziemca z powodu zmiany warunków pracy?
   Czy potrzebne będzie nowe zezwolenie na pracę albo oświadczenie jeśli zmienią się warunki pracy cudzoziemca w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy?
 8. Najbardziej aktualne problemy i wątpliwości prawne które powstały podczas reagowania na „koronakryzys”:
  1. [NOWOŚĆ] Nowe wzory kart pobytu.
  2. Jakie dokumenty trzeba złożyć aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte? Czy wystarczy sam wniosek bez załączników?
  3. Co się może stać jeśli cudzoziemiec który zaczął pobyt w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie bez złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy? Czy każdy musi składać wniosek?
  4. Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?
  5. Jak wygląda kwestia przekraczania granic?
  6. Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”?
  7. Jak działa przedłużenie ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę?
  8. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
  9. Czym się różni sytuacja cudzoziemca który był w Polsce kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego od tego który przyjechał później?
  10. Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?
 9. [NOWOŚĆ} Ogólne zasady obrony przed roszczeniami kontrahentów powstałymi na tle trudności w funkcjonowaniu firmy wywołanych przez epidemię
  1. Co oznacza zarzut siły wyższej?
  2. Kiedy i w jakiej sytuacji go można wykorzystać?
  3. Kiedy można powoływać się na nadzwyczajną zmianę okoliczności i jakie to będzie mieć skutki?
  4. Czy różni się siła wyższa od nadzwyczajnej zmiany okoliczności?
 10. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  2. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. “Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  6. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  7. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  8. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  9. Obywatele UE i EOG – rejestracja pobytu.
 11. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Jak wyglądają procedury?
  2. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
  3. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 12. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  1. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  2. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  3. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  4. Posiadacze Karty Polaka
  5. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  6. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 13. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  1. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  2. Jak formułować ofertę pracy?
  3. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 14. Transfery wewnątrzkorporacyjne:
   a) Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw.
   b) Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 15. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 16. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 17. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 18. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?
  1. Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
  2. Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.
 19. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  5. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
 20. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  1. Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  2. Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
  3. Jakiej argumentacji można użyć, aby uzasadnić swoje stanowisko?
  4. Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
  5. Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.
 21. W jakich sytuacjach warto odwoływać się od decyzji organu?
  1. W jaki sposób wnieść odwołanie i kto je rozpatruje?
  2. Jakiej argumentacji można użyć w postępowaniu odwoławczym?
  3. Jakie są skutki wniesienia odwołania?
  4. Czy decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym mogą być zaskarżone do sądu?
  5. Jakie są wymogi do złożenia skargi do sądu administracyjnego?
  6. Jak uzasadnić skargę do sądu?
  7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.
 22. Omówienie formularzy urzędowych, case study
 23. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby w dwudniowym kursie wynosi 859,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Klauzula informacyjna RODO ↓

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

859,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 Zapoznaj się Klauzulą informacyjną RODO

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od C&C Chakowski & Ciszek sp.j. informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. Automatycznych systemów wywołujących. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, np. Poprzez wysłanie wiadomości na adres cc@cc.info.pl jako wybieram jako formę kontaktu wybieram: wiadomości elektroniczne (e-mail, sms/mms) na podany wyżej adres e-mail lub telefon połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe ivr) na podany wyżej numer telefonu

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.