Dokumentacja Pracownicza

 

C&C Chakowski & Ciszek oferuje usługę polegającą na kompleksowym audycie akt osobowych pracowników.

Dokumentacja pracownicza (dotycząca osób zatrudnionych w firmie), musi być prowadzona w każdej firmie w sposób kompletny i prawidłowy, rozpoczynając od momentu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego. O tym, co wchodzi w jej zakres, decydują przepisy prawa pracy.

Elementem przedmiotowej usługi jest analiza stosowanych praktyk, wzorów umów, regulaminów i pozostałej dokumentacji pracowniczej stosowanej przez dział personalny / kadr w poszczególnych lokalizacjach i obszarach funkcjonalnych firmy tj.:

  • regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
  • wybranych przez Klienta teczek osobowych pracowników,
  • stosowanego wzoru umowy zlecenie i umowy o pracę.

Celem proponowanej usługi jest zminimalizowanie ryzyka m.in.:

  • wystąpienia nieprawidłowości w postępowaniu osób zarządzających pracownikami,
  • powstania bezzasadnych sporów i roszczeń związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
  • niewłaściwego formułowania składników wynagrodzenia w tym premii i nagród oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • odpowiedzialności przedstawicieli firmy za niepoprawne prowadzenie akt osobowych pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie.

Efektem proponowanej usługi będzie optymalizacja praktyk i rozwiązań wewnętrznych, a także niezbędna korekta dokumentów, wzorów i praktyk stosowanych przez osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte zarządzanie personelem.