Zatrudnianie cudzoziemców

Wizy korespondencyjne

Michał Nocuń

Michał Nocuń

Autor

Nieustannie powracają pytania klientów dotyczące poprawności wydawania wiz krajowych dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce bez opuszczania jej terytorium – tzw. „wizy korespondencyjne” lub „wizy zdalne”. W ciągu ostatniego roku problem ten zyskał na znaczeniu, szczególnie w kontekście dłuższych czasów oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy w niektórych urzędach wojewódzkich, szczególnie w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Wiza krajowa, uzyskana w Polsce bez podróży na Ukrainę, była uznawana za atrakcyjną opcję dla wielu wnioskodawców, którzy szukają stabilności dokumentu pobytowego, niezależnie od mało „solidnych” w ich ocenie “covidowych” lub “wojennych” przedłużeń, a jednocześnie uzyskanego znacznie szybciej niż zezwolenia na pobyt. Analiza przepisów wskazuje jednak jednoznacznie, że jest to rozwiązanie zawierające liczne ryzyka dla wnioskodawcy, mogące istotnie zaszkodzić legalności jego pobytu w Polsce.

W kwestii regulacji dotyczących wydawania wiz w polskich placówkach konsularnych, istotne znaczenie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (dalej jako: Kodeks Wizowy Schengen)oraz ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dalej jako: „ustawa o cudzoziemcach”). Przepisy te wymagają osobistego składania wniosków o wydanie wiz, z pewnymi wyjątkami, np. dla małoletnich, których wnioski składają ich rodzice lub opiekunowie. Artykuł 77 ustawy o cudzoziemcach precyzuje te zasady.

Istotne dla omawianego tematu wyjątki dotyczące procedur wizowych zostały wprowadzone w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i miały na celu minimalizację negatywnych skutków dla działalności urzędów oraz procesów wizowych cudzoziemców. W ramach tych przepisów, osoby przebywające na terytorium państw takich jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja i Armenia mogą składać wnioski o wizy krajowe do polskich konsulatów w tych krajach drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem pełnomocnika. Podstawę prawną dla tego typu procedur stanowił oraz nadal stanowi art. 15z9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327).

W tym miejscu trzeba podkreślić, że osoby składające wnioski w trybie korespondencyjnym lub za pośrednictwem pełnomocnika muszą znajdować się na terytorium państwa, w którym znajduje się konsulat, do którego kierowany jest wniosek. Jest to standardowy wymóg procesu wizowego – wynika on wprost z art. 18 Kodeksu Wizowego Schengen. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec przebywający poza terytorium państwa, na którego terenie znajduje się właściwy dla jego miejsca zamieszkania konsulat, nie ma możliwości skutecznego złożenia wniosku o wizę do polskiego konsulatu w jednym z tych państw, ani w trybie korespondencyjnym, ani poprzez pełnomocnika. Co jest oczywiste – brak jest konsula RP właściwego dla terytorium Polski, wobec czego cudzoziemcy zamieszkali w Polsce co do zasady nie są uprawnieni do uzyskania polskich wiz, przebywając na terenie Polski.

W przypadku dostarczenia wniosku osoby przebywającej w Polsce do konsulatu i stwierdzenia, że cudzoziemiec nie przebywa na terytorium państwa, w którym wniosek ma być rozpatrzony, zgodnie z prawem wniosek ten powinien zostać zwrócony wnioskodawcy. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze tak się dzieje, co może narażać wnioskodawców na ryzyko prawnych konsekwencji, a wydanie wizy w takich okolicznościach może być uznane za naruszenie prawa.

Sporne mogą być konsekwencje prawne dla takiego wnioskodawcy – w ocenie autora, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy (np. tego czy przedstawiono w postępowaniu sfałszowane dokumenty, czy też nie) w grę może wchodzić dość szerokie spektrum konsekwencji, od cofnięcia lub unieważnienia wizy (potencjalnie połączonego z decyzją o zobowiązaniu do powrotu – deportacją) aż po konsekwencje natury prawnokarnej, szczególnie jeśli wnioskodawca przedstawiał nieprawdziwe informacje lub sfałszowaną dokumentację w postępowaniu.

Dla podmiotu zatrudniającego cudzoziemca w takiej sytuacji ryzyko wydaje się być znacznie mniejsze – jeśli wiza będzie uznawana za ważną do momentu, w którym decyzja w sprawie cofnięcia lub unieważnienia wizy zostanie wykonana, to ciężko uznać pobyt takiej osoby za nielegalny przed wykonaniem decyzji. Wobec tego, jeśli praca cudzoziemca w takiej sytuacji była odpowiednio zalegalizowana, ciężko uznać ją za niezgodną z prawem, oczywiście w okresie legalnego pobytu.

Osoby, które przebywają w Polsce i pragną kontynuować pobyt bez opuszczania kraju, powinny raczej składać wnioski do urzędów wojewódzkich o wydanie standardowych zezwoleń na pobyt. W takich przypadkach możliwe jest uzyskanie zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały czy rezydenta długoterminowego. Pomimo niedogodności związanych z oczekiwaniem na nie, są to rozwiązania znacznie pewniejsze i nieniosące ze sobą poważnych ryzyk prawnych.

Warto przypomnieć, że na mocy przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pobyt obywateli Ukrainy w Polsce jest obecnie uznawany za legalny do 4 marca 2024 r. Z tego uprawnienia mogą korzystać obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku działań wojennych po dniu 24 lutego 2022 r., jak i ci, którzy przebywali w Polsce przed tą datą na podstawie polskich wiz krajowych lub zezwoleń na pobyt czasowy, które utraciły ważność przed dniem 1 lipca 2023 r. To powoduje, że korzystanie z tak niepewnych rozwiązań jak „wiza korespondencyjna” nie jest konieczne dla utrzymania legalności pobytu.

Informacje publikowane przez Konsulat Generalny RP we Lwowie (jedyna polska placówka na Ukrainie wydająca wizy w ramach standardowych procedur) oraz firmę TLScontact, zajmującą się przetwarzaniem wstępnym wniosków wizowych (zapewniając usługę Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych na terenie Ukrainy), sugerują, że właściwe organy rozpoznały już problem związany z nieprawidłowym uzyskiwaniem wiz przez osoby przebywające w Polsce i podjęto działania służące jego eliminacji.

Na koniec należy podkreślić jeden istotny element powyższej analizy – praktyka uzyskiwania „wiz korespondencyjnych” nie jest wynikiem żadnej większej zmiany w prawie, tylko raczej pokłosiem błędów proceduralnych popełnianych przez władze konsularne, połączonych z długim obowiązywaniem przepisów o COVID-19. Nie jest to więc wynik przyznania obywatelom szczególnych uprawnień obywatelom Ukrainy w zakresie przedłużania legalności ich pobytu na terenie Polski i nie należy tej praktyki traktować jako elementu schematu prawidłowego postępowania. Wszystko wskazuje również na to, że w najbliższym czasie praktyka ta zostanie (lub już została) zlikwidowana w wyniku uszczelniania procedur wewnątrz konsulatu.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:

CZAS PRACY CUDZOZIEMCÓW (KLIKNIJ)
ZAAWANSOWANY DWUDNIOWY KURS – SPECJALISTA DS. LEGALIZACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW 2023 (KLIKNIJ)
DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW Z POLSKI DO UE I WIELKIEJ BRYTANII (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę