Zatrudnianie cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt pomimo korzystania z ochrony czasowej

dr Izabela Florczak

dr Izabela Florczak

Autor

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi, w związku z udzieleniem mu ochrony czasowej. Jak wiemy, aktualnie rzesze osób przebywają w Polsce na takiej podstawie w wyniku trwającej w Ukrainie wojny.

Główną podstawą prawną korzystania z ochrony czasowej są przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm. – specustawa wojenna). Warto przy tym pamiętać, że ochrona czasowa przyznawana jest automatycznie (po spełnieniu przesłanek) i nie można się jej zrzec.
Ochrona ta jest efektem obowiązywania Dyrektywy Unijnej dotyczącej masowego napływu ludności [Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami].

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi, w związku z udzieleniem mu ochrony czasowej. Jak wiemy, aktualnie rzesze osób przebywają w Polsce na takiej podstawie w wyniku trwającej w Ukrainie wojny.

Idea przyświecająca przyjęciu Dyrektywy miała na celu przyznanie czasowych uprawnień (w tym pobytowych) osobom masowo napływającym. Skoro tak – zdecydowano się wyłączyć możliwość osiedlania się wysiedleńców na dłuższe okresy. Państwa członkowskie mają jednak możliwość wprowadzenia mechanizmów umożliwiających osiedlanie się wysiedleńców (z początku czasowe). Polska z tej możliwości skorzystała.

Zgodnie z art. 42 ust. 13 specustawy wojennej, do obywatela Ukrainy:

 • którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tejże, i który
 • posiada status UKR

nie stosuje się art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach, który wymieniony został na początku wpisu.

Wyłączenie to dotyczy osób korzystających z ochrony czasowej, jeżeli ubiegają się one o udzielenie zezwolenia:

 • na pobyt czasowy i pracę;
 • na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oznacza to, że w drodze wyjątku, w trzech powyższych sytuacjach, cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Postępowanie prowadzone w takich sprawach jest uproszczone proceduralnie. Wojewoda ma zapewniony dostęp do odcisków palców zgromadzonych w rejestrze, w którym wpisywane są dane osób otrzymujących PESEL-UKR. Dzięki temu nie musi pobierać tych odcisków. Jeśli w toku postępowania okaże się, że odciski palców obywatela Ukrainy nie znajdują się w rejestrze lub nie jest możliwe ich umieszczenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wojewoda pobiera od obywatela Ukrainy odciski palców w sposób typowy dla postępowań pobytowych, ale po udzieleniu temu obywatelowi zezwolenia na pobyt czasowy.

W omawianych postępowaniach nie stosuje się wymogów osobistego złożenia wniosku i przedstawienia ważnego dokumentu podróży przy złożeniu wniosku. Jednakże w uzasadnionych przypadkach wojewoda może w toku postępowania wezwać cudzoziemca do przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub jego kopii lub do przedłożenia innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Niestety, w toku nowelizacji specustawy wojennej, którą wprowadzono omawiane postępowanie nie udało się przeforsować rozszerzenia tego mechanizmu na osoby, które pozostają pod opieką osób, które mogą wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy pomimo tego, że korzystają z ochrony czasowej.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:

OPTYMALIZAVJA CZASU PRACY (KLIKNIJ)
DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW Z POLSKI DO UE I WIELKIEJ BRYTANII (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę