Prawo Pracy, Zatrudnianie cudzoziemców

Praca tymczasowa to nie outsourcing procesu. Problemy z zatrudnianiem cudzoziemców

dr Izabela Florczak

dr Izabela Florczak

Autor

W ostatnim czasie z ogromnym nasileniem obserwujemy praktykę urzędów wojewódzkich, które dążą do wyeliminowania z obrotu gospodarczego, w którym zatrudniani są cudzoziemcy, usług outsourcingu. Z uwagi na, jak się wydaje, niezrozumienie tematyki, powyższe dotyczy zarówno outsourcingu procesowego, jak i – zmierzającego do obchodzenia przepisów o pracy tymczasowej – outsourcingu pracowniczego. Z pism, które wysyłane są zarówno do pracodawców (w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt pracę), jak i do cudzoziemców (w postępowaniach o udzielnie zezwoleń na pobyt i pracę) wyraźnie przebija dążenie do przekształcania więzi outsourcingu w pracę tymczasową. Warto zatem przypomnieć, jakie są regulacje pracy tymczasowej i podstawowe warunki jej wykonywania, aby nie dać się zwieźć sugestiom urzędów wojewódzkich.

Pracę tymczasową reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Zgodnie z nią praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Zadania wykonywane w ramach outsourcingu procesu co do zasady nie mieszczą się w definicji pracy tymczasowej. Mają one charakter trwały, z uwagi na ciągłe zapotrzebowanie danego podmiotu na określone usługi. W kontekście drugiej z przesłanek (braku możliwości terminowego wykonania zadań przez własnych pracowników) outsourcing procesów charakteryzuje się zazwyczaj tym, że brak możliwości wykonania zadań nie jest związany z brakiem możliwości wykonania ich w terminie. Ta możliwość po prostu obiektywnie nie istnieje. Jeśli zatem pracodawca prowadzi firmę IT, to wynajmuje inną firmę do sprzątania swoich pomieszczeń nie dlatego, że jego pracownicy nie są w stanie sprzątać powierzchni firmy terminowo. Oni w ogóle nie zostali zatrudnieni w tym celu, stąd potrzeba podpisania kontraktu z zewnętrzną firmą sprzątającą.

Praca tymczasowa jest wykonywana przez pracownika tymczasowego. Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej. Zatrudnia go do pracy nie na swoją rzecz. Pracownik tymczasowy jest kierowany do pracodawcy użytkownika. Pracodawca użytkownik jest podmiotem wyznaczający pracownikowi tymczasowemu skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

W strukturze outsourcingu usług klient nie spełnia warunku wyznaczania konkretnym osobom zadań i kontrolującym ich wykonanie – nie można mu zatem przypisać cech pracodawcy użytkownika.

Zmiana przepisów – projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców:

Projektowana ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców bezpośrednio odnosi się do kwestii związanych z określaniem relacji pomiędzy podmiotami występującymi w procesie zatrudniania cudzoziemca. Art. 6. ust. 1 projektu zakłada, że:

Zezwolenia na pracę wydaje się w przypadkach, gdy cudzoziemiec:

 • będzie wykonywał pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z polskim podmiotem zatrudniającym, a w przypadku kierowania tego cudzoziemca przez podmiot zatrudniający do innego podmiotu – na podstawie umowy dotyczącej pracy tymczasowej z polskim podmiotem zatrudniającym będącym agencją pracy tymczasowej;
 • Zaś ust. 2 tego przepisu stanowi, że:

 • Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca wpisuje się do ewidencji oświadczeń, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 6 i będzie wykonywał pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z polskim podmiotem zatrudniającym, a w przypadku kierowania tego cudzoziemca przez podmiot zatrudniający do innego podmiotu – na podstawie umowy dotyczącej pracy tymczasowej z polskim podmiotem zatrudniającym będącym agencją pracy tymczasowej.
 • Warto zwrócić uwagę, że zarówno w odniesieniu do zezwolenia, jak i oświadczenia, w przepisach jest mowa o kierowaniu cudzoziemca do innego podmiotu. Z kierowaniem takim mamy do czynienia gdy cudzoziemiec wchodzi w strukturę organizacyjną tego podmiotu, stając się podporządkowanym temu podmiotowi, do którego został skierowany. Jeśli cudzoziemiec nie wchodzi w taką strukturę organizacyjną – nie może być mowy o konieczności zastosowania konstrukcji pracy tymczasowej.

  Innym ważnym przepisem nawiązującym do omawianej problematyki jest art. 13 ust. 1. Zgodnie z jego treścią wydania zezwolenia na pracę odmawia się, jeżeli (między innymi) z okoliczności sprawy wynika, że cudzoziemiec byłby zatrudniony przez podmiot, który nie jest agencją pracy tymczasowej działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a praca byłaby wykonywana na rzecz osoby trzeciej.

  W tym przypadku kluczowe jest, w jaki sposób organy będą interpretowały pojęcie wykonywania pracy na rzecz osoby trzeciej. W skrajnym przypadku (w mojej ocenia wykraczającym poza ogólne rozumienie pojęcia „na rzecz”) omawianą przesłanką będą obejmowane również sytuacje outsourcingu procesu.

  Aktualnie stosowane w urzędach wojewódzkich praktyki nie są efektem realizacji założeń przygotowanych w ministerstwie właściwym do spraw pracy. Należy mieć nadzieję, że widząc skalę nieprawidłowości, Ministerstwo doprecyzuje zakres celu, do osiągnięcia którego dąży, przede wszystkim poprzez wyznaczenie granic pomiędzy konstrukcjami pracy tymczasowej, outsourcingu procesowego i outsourcingu pracowniczego przy słusznym założeniu niezgodności z prawem ostatniego z nich.

  Ważne wyroki:

 • III AUa 905/15. Wyrok z dnia 4 grudnia 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi

  Pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej w ramach umowy o pracę, wykonuje pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkowania, określonego w art. 2 pkt 1 ustawy z 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Podporządkowanie pracownika tymczasowego agencji pracy tymczasowej polega na obowiązku podjęcia pracy przez pracownika u pracodawcy użytkowania wskazanego przez agencję.

 • II UK 388/16, Wyrok z dnia 14 czerwca 2017 r. Sądu Najwyższego

  Należy rozważyć specyfikę działania agencji pracy tymczasowej, którą – stosownie do art. 3 dyrektywy nr 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – jest każda osoba fizyczna lub prawna, zawierająca zgodnie z prawem krajowym umowy o pracę lub nawiązująca stosunek pracy z pracownikami tymczasowymi w celu skierowania ich do przedsiębiorstw użytkowników, aby tam wykonywali tymczasowo pracę pod nadzorem i kierownictwem tych przedsiębiorstw. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 i pkt 2 ustawy z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy działalność agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu u.s.d.g. i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Charakter działalności przedsiębiorcy prowadzącego agencję pracy tymczasowej polega na pośredniczeniu między poszukującymi pracowników i pracownikami poszukującymi pracy.

 • Zapraszamy na szkolenia z tematyki cudzoziemskiej organizowane przez C&C:

  AKADEMIA PRACY TYMCZASOWEJ 2023 – UMOWY OUTSOURCINGOWE, RYZYKA PRAWNE I KONTROLE PIP (KLIKNIJ)
  ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW 2023 (KLIKNIJ)

  Ten artykuł był interesujący?

  Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

  ZAPISZ SIĘ!


   Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

   Jaką reprezentujesz branżę?

   Jaka tematyka Cię interesuje?   Top
   Szkolenia

   Sprawdź

   Naszą szeroką ofertę szkoleń
   Zobacz ofertę