Podatki i ZUS, Zatrudnianie cudzoziemców

Jak zatrudniać cudzoziemców w branży IT.

dp Wojciech Garczyński

dp Wojciech Garczyński

Autor

Forma współpracy ma istotny wpływ zarówno na opodatkowanie, ozusowanie jak i zakres obowiązków danej firmy. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy dołączyć do naszego zespołu cudzoziemca. Warto zatem przyjrzeć się dostępnym w tej sytuacji formom zatrudnienia i ich konsekwencjom.
Działalność cudzoziemców – specjalistów z branży IT w startupach w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (dalej: ZUS), trzeba analizować co najmniej na czterech poziomach.

Poziom 1 – Dostępne formy prawne współpracy

Każda forma prawna ma inne skutki w PIT/ZUS i oferuje specjalistom z branży IT inne zachęty podatkowe.

Najpopularniejsze formy współpracy polskich przedsiębiorców ze specjalistami w branży IT (cudzoziemcami i obywatelami Polski) to umowa o pracę, umowy cywilnoprawne zawierane poza działalnością gospodarczą (dalej skrótowo: umowy cywilnoprawne) czy umowy zawierane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: umowy B2B).

Każdego cudzoziemca można zatrudnić na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Z cudzoziemcem można również zawrzeć umowę B2B, jeżeli dany cudzoziemiec działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG) mogą założyć cudzoziemcy-obywatele części państw czy cudzoziemcy z określoną podstawą pobytu w Polsce. Te państwa to członkowie UE, EOG, Szwajcaria, USA i od specustawy – także Ukraina. Podstawy pobytu w Polsce dające prawo do działania w formie JDG w Polsce to m.in. zezwolenie na pobyt stały, status uchodźcy czy ważna Karta Polaka.

Poziom 2 – Możliwość współpracy w ramach JDG

Czy mamy do czynienia z obywatelami polskimi, czy cudzoziemcami uprawnionymi do prowadzenia działalności w formie JDG, przed rozpoczęciem współpracy należy sprawdzić, czy umowa B2B w ogóle jest możliwa.

Umowa B2B będzie możliwa, o ile w praktyce czynności współpracownika będą mogły być kwalifikowane jako działalność gospodarcza. W odmiennym przypadku organy podatkowe mogą przekwalifikować przychody z działalności gospodarczej na inny rodzaj przychodów.

Poziom 3 – Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa jest kluczową sprawą przy współpracy z cudzoziemcami. O ile przy umowie o pracę zasady opodatkowania są identyczne dla rezydentów i nierezydentów, o tyle przy umowie zlecenia czy umowie B2B skutki mogą być istotnie różne – o czym poniżej.

Określenie rezydencji podatkowej kiedyś sprowadzało się do uzyskania certyfikatu rezydencji – polskiego czy zagranicznego, jednak obecnie sam certyfikat to za mało. Funkcjonujące przepisy premiują podatników i płatników tworzących odpowiednie pliki zabezpieczające (defense file). Przygotowanie takiego pliku zabezpieczającego może przykładowo pomóc w obronie stosowania stawek PIT 12%/32% zamiast 20%, jak będzie przy zleceniobiorcy w zależności od tego, czy będzie miał polską, czy zagraniczną rezydencję podatkową.

Poziom 4 – Dostępne rozwiązania podatkowe i w zakresie ZUS

Umowa o pracę

Przy umowie o pracę stosuje się stawki PIT 12% i 32% – dla rezydentów i nierezydentów, a opodatkowane są dochody, czyli przychody minus koszty uzyskania przychodów i ZUS. Standardowe koszty uzyskania przychodów są ryczałtowe i niskie.

Umowa cywilno-prawna

Przy umowach cywilnoprawnych z polskimi rezydentami podatkowymi także stosuje się stawki PIT 12% i 32%. Również tutaj opodatkowane są dochody. Standardowe koszty uzyskania przychodów są ryczałtowe i wynoszą 20%. Przy umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych m.in. do przychodów z działalności twórczej polegającej na tworzeniu programów czy gier komputerowych, po spełnieniu odpowiednich warunków możliwe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Jednakże przy umowach cywilnoprawnych z nierezydentami opodatkowane są przychody – czyli bez odliczenia kosztów i ZUS. Podstawowa stawka PIT to 20%. Jednocześnie, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w pewnych okolicznościach możliwe jest całkowite wyłączenie z opodatkowania w Polsce i to nawet bezterminowo.

Umowa B2B

Na koniec o formie, która daje największe możliwości, czyli umowach B2B. Przedsiębiorca-cudzoziemiec, który prowadzi działalność w formie JDG, może być zarówno polskim, jak i zagranicznym rezydentem podatkowym, choć zapewne polskie organy będą doszukiwały się polskiej rezydencji podatkowej. O Ile przy umowie o pracę był dostępny jeden sposób opodatkowania – na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu stawek PIT 12%/32%, to prowadzący JDG mogą wybierać z trzech sposobów opodatkowania:

 • Na zasadach ogólnych PIT – stawki PIT 12%/32% od dochodu, stawka ubezpieczenia zdrowotnego 9%
 • Stawką liniową w PIT – stawka PIT 19% od dochodu, stawka ubezpieczenia zdrowotnego 4,9% z częściowymi odliczeniami
 • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – stawki są bardzo zróżnicowane – dla IT zazwyczaj stosuje się 8,5%, 12% czy 15% od przychodu – w zależności od tego, czym dany specjalista IT się zajmuje, składki na ubezpieczenia zdrowotne są zryczałtowane.

Przy rozliczeniach w PIT dostępna może być ulga IP BOX, w ramach której dostępna jest stawka 5%. Przedsiębiorcy-nierezydenci w pewnych okolicznościach mogą w ogóle być wyłączeni z opodatkowania w Polsce, jednak nie w przypadku prowadzenia JDG w Polsce. Będzie tak przykładowo przy świadczeniu usług dla polskiej firmy z zagranicy.

W ramach ZUS każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej i mający miejsce zamieszkania w Polsce może skorzystać z całkowitego zwolnienia z ZUS czy znacznie obniżonych stawek. I tutaj ciekawostka – miejsce zamieszkania dla celów ZUS oraz rezydencja podatkowa mogą być w dwóch różnych państwach. Zatem sytuację w ZUS należy analizować odrębnie od PIT.

Jaką formę wybrać?

W każdej sytuacji optymalne może okazać się inne rozwiązanie – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa B2B. Zależeć to będzie od sposobu i zakresu współpracy, miejsca pobytu wykonawcy, poziomu bezpieczeństwa czy wymagań każdej ze stron. Na przykład z managerem, jeżeli zarządza ludźmi czy dostępne są dla niego 50% koszty uzyskania przychodu, umowa o pracę może okazać się lepsza niż zwykła B2B.

Zapraszamy na innowacyjne szkolenie z tematyki zatrudniania cudzoziemców w IT organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:
BEZBŁĘDNA LEGALIZACJA CUDZOZIEMCÓW W IT I INNYCH BRANŻACH HI-TECH (KLIKNIJ)

Powyższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę