Prawo Pracy

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

dr Maciej Chakowski

dr Maciej Chakowski

Autor

Mobbing dotyka zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Poniższy tekst skupia się na spojrzeniu na to zjawisko od strony pracodawcy i konkretnych kroków, jakie powinien podjąć, aby mu zapobiegać w swojej Firmie oraz jakie działania powinien wdrożyć, jeśli do mobbingu już dojdzie.

Polscy pracodawcy na mocy art. 94[3] Kp zostali obciążeni obowiązkiem przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. W celu wypełnienia obowiązku ustawowego pracodawcy powinni wprowadzić wewnętrzne regulacje antymobbingowe, zwane dalej Wewnętrzną Polityką Antymobbingową. Mogą one zostać dołączone do obowiązującego w przedsiębiorstwie układu zbiorowego lub regulaminu pracy.

Przede wszystkim w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej należy określić pracodawcę, wraz z jego siedzibą, u którego będzie ona wprowadzona. Ponadto każdy pracownik musi zostać zaznajomiony w sposób ogólnie przyjęty u danego pracodawcy z jej treścią. Dla celów dowodowych każdy pracownik powinien złożyć na piśmie własnoręcznie podpisane i opatrzone datą oświadczenie, w którym stwierdza, że zaznajomił się z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Oświadczenie takie pracodawca powinien dołączyć do akt osobowych pracownika.
W Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej należy podać przynajmniej cztery podstawowe definicje pojęć:

 • Komisji Antymobbingowej, która powinna być organem kolegialnym powoływanym przez pracodawcę
 • Mobbingu, który należy zdefiniować zgodnie z art. 94³ Kp.
 • Pracodawcy
 • Pracownika, czyli osoby pozostającej z pracodawcą w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru czy powołania. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników tylko na podstawie umowy o pracę, wystarczy wpisać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Ważnym jest ponadto, aby w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej pracodawca w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wyraził swój sprzeciw wobec zjawiska mobbingu w jego zakładzie pracy. Bardzo ważne z punktu widzenia dowodowego jest, aby pracodawca nie ograniczał się jedynie do tej pisemnej deklaracji, ale żeby jego działania rzeczywiście zmierzały w kierunku rozwiązania problemu mobbingu wśród jego pracowników.
Każdemu pracownikowi, który uważa, że jest mobbowany, należy zagwarantować możliwość złożenia skargi do pracodawcy. W skardze pracownik powinien określić, jakie działania czy zachowania przełożonych lub współpracowników są jego zdaniem mobbingiem. Ponadto powinien dokładnie wskazać z imienia i nazwiska osobę lub osoby, które jego zdaniem są sprawcami mobbingu jak również podać uzasadnienie i przytoczyć dowody, potwierdzające, że przedstawione przez niego działania lub zachowania rzeczywiście mają lub miały miejsce. Dla celów dowodowych, w przypadku rozpatrywania sprawy przez sąd pracy, skarga pracownika powinna być przez niego sporządzona na piśmie, opatrzona datą dzienną i własnoręcznie podpisana. Ważnym jest, aby pracodawca nie przyjmował skarg anonimowych, co mogłoby prowadzić do nadużywana procedury skargowej przez pracowników.
Pracodawca, po otrzymaniu właściwie złożonej i sporządzonej skargi pracownika, powinien niezwłocznie, np. w ciągu 5 dni roboczych, powołać Komisję Antymobbingową. Komisja wyjaśnia, czy skarga jest zasadna i czy rzeczywiście skarżący się pracownik został poddany mobbingowi.
Komisja Antymobbingowa powinna mieć bezstronny charakter. Dlatego też w jej skład powinni wchodzić:

 • Przedstawiciel pracowników – osoba wskazana, w sposób ogólnie przyjęty u danego pracodawcy, przez pracowników do zasiadania w Komisji
 • Przedstawiciel pracodawcy
 • Osoba trzecia, wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników. Powinna mieć odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii pracy i rozwiązywania konfliktów

Ważnym jest, aby w jej skład nie wchodziła osoba składająca skargę ani żadna osoba wskazana w niej jako sprawca mobbingu. Komisja, po wybraniu przewodniczącego, powinna dokładnie przeanalizować zarzuty i dowody zawarte w złożonej skardze. Niezbędne jest, aby skarżący pracownik i domniemany sprawca lub sprawcy mobbingu mogli swobodnie wypowiedzieć się przed Komisją. Celem Komisji powinno być pełne wyjaśnienie problemu określonego w złożonej skardze. Ze względu na ochronę dóbr osobistych stron biorących udział w postępowaniu przed Komisją, powinno mieć ono charakter poufny, a fakty ustalone w trakcie tego postępowania nie powinny być ujawniane publicznie.

Dla celów dowodowych członkowie Komisji powinni sporządzić protokół z postępowania, w którym powinni zaznaczyć, jaką decyzję podjęli w danej sprawie, czy zarzuty zawarte w skardze okazały się uzasadnione i w jaki sposób sprawca lub sprawcy zostaną ukarani. Należy zwrócić tutaj uwagę, iż ukaranie sprawców mobbingu ma zasadnicze znaczenie, dla potwierdzenia zdecydowanej postawy pracodawcy w kwestii walki z mobbingiem w zakładzie. Natomiast poszkodowany pracownik powinien mieć możliwość zmiany stanowiska pracy na takie, na którym możliwe byłoby właściwe i pełne wykorzystanie jego umiejętności. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracodawca nie rozwiązał umowy o pracę ze sprawcą mobbingu i bez zmiany stanowiska sprawca pracowałby dalej ze swoją ofiarą.

Ponadto Wewnętrzna Polityka Antymobbigowa powinna określać, w jaki sposób pracodawca będzie przeciwdziałał występowaniu w jego zakładzie zjawiska mobbingu. Przede wszystkim powinien on przynajmniej raz w roku szkolić pracowników w przedmiocie przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy oraz rozpatrywać wraz z przedstawicielami pracowników skuteczność wprowadzonych już rozwiązań antymobbingowych.

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę