Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019. Rewolucyjne ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców – 2019. Obecna praktyka PUP, PIP, UW i SG.

Data/Czas
24/01/2019
10:00 - 15:30

Lokalizacja
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław

PatronatCelem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych do zmian wprowadzonych w roku 2018 i planowanych na rok 2019.

Szczególna waga zostanie zwrócona na omówienie planowanych zmian które będą najprawdopodobniej wchodziły w życie pod koniec roku 2018 i na początku roku 2019 – NOWE PRZEPISY.

W szczególności będzie to projekt ustawy o rynku pracy, który w 2019 r. ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O ile w zakresie zatrudniania cudzoziemców głównym celem jest uporządkowanie obecnie obowiązujących regulacji, to wprowadzone są kolejne zmiany o charakterze ewolucyjnym. Chodzi przede wszystkim o wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w procedurze oświadczenia do 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych i obowiązek składania wniosków o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców (oświadczeń i zezwoleń na pracę).

Omówione będą także zasady związane z tzw. transferami wewnątrzkorporacyjnymi, które będą pozwalały na mocno uproszczone transferowanie pracowników w obrębie jednej grupy przedsiębiorstw między państwami. Będzie to dotyczyło zarówno transferów pracowników spoza krajów UE do krajów UE, jak i pracowników – obywateli państw trzecich pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

Nie można jednak zapomnieć, że zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce przewidują bardzo konkretne procedury dotyczące rekrutacji cudzoziemców, legalizacji ich pobytu w Polsce oraz zasad wykonywania przez nich pracy. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym znacznie podwyższonymi w minionym roku karami pieniężnymi i zakazami zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu będzie położony nacisk na identyfikowanie problematycznych dla pracodawców przepisów, które bywają naruszane nawet mimo dobrej woli pracodawców.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Mec. Przemysław Ciszek – jest radcą prawnym. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje staż w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do UE. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Nowość – 1 stycznia 2019 r. – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki
  1. Załączniki
  2. Ułatwienia
 2. Projekt ustawy o rynku pracy – w 2019 roku ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  1. Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)
  2. Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski
  3. Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
  4. Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy
  5. Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
  6. Nowy układ przepisów
 3. NOWOŚĆ Nowe kategorie osób zwolnionych z testu rynku pracy – projekt rozporządzenia MRPiPS
 4. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  2. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  3. Nowe opłaty
  4. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 5. Nowelizacja lutowa (luty 2018) ustawy o cudzoziemcach – przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa:
  1. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw!
  2. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 6. Praca sezonowa
  1. Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  2. Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  3. Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  4. Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
  3. „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  4. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  5. Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 8. Legalizacja pobytu obywateli państw UE
 9. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  1. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  2. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 10. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  2. Posiadacze Karty Polaka
  3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  4. Studenci studiujący w Polsce
 11. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 12. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia
 13. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 14. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. ZMIANY Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  3. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  4. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 15. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 16. Omówienie formularzy urzędowych
 17. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.