Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019. Rewolucyjne ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców – 2019. Obecna praktyka PUP, PIP, UW i SG.

Data/Czas
12/02/2019
10:00 - 15:30

Lokalizacja
Poznań
Centrum
Poznań

PatronatCelem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych do zmian wprowadzonych w roku 2018 i planowanych na rok 2019.

Szczególna waga zostanie zwrócona na omówienie planowanych zmian które będą najprawdopodobniej wchodziły w życie pod koniec roku 2018 i na początku roku 2019 – NOWE PRZEPISY.

W szczególności będzie to projekt ustawy o rynku pracy, który w 2019 r. ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O ile w zakresie zatrudniania cudzoziemców głównym celem jest uporządkowanie obecnie obowiązujących regulacji, to wprowadzone są kolejne zmiany o charakterze ewolucyjnym. Chodzi przede wszystkim o wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w procedurze oświadczenia do 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych i obowiązek składania wniosków o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców (oświadczeń i zezwoleń na pracę).

Omówione będą także zasady związane z tzw. transferami wewnątrzkorporacyjnymi, które będą pozwalały na mocno uproszczone transferowanie pracowników w obrębie jednej grupy przedsiębiorstw między państwami. Będzie to dotyczyło zarówno transferów pracowników spoza krajów UE do krajów UE, jak i pracowników – obywateli państw trzecich pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

Nie można jednak zapomnieć, że zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce przewidują bardzo konkretne procedury dotyczące rekrutacji cudzoziemców, legalizacji ich pobytu w Polsce oraz zasad wykonywania przez nich pracy. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym znacznie podwyższonymi w minionym roku karami pieniężnymi i zakazami zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu będzie położony nacisk na identyfikowanie problematycznych dla pracodawców przepisów, które bywają naruszane nawet mimo dobrej woli pracodawców.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Mec. Przemysław Ciszek – jest radcą prawnym. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje staż w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do UE. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Nowość – 1 stycznia 2019 r. – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki
  1. Załączniki
  2. Ułatwienia
 2. Projekt ustawy o rynku pracy – w 2019 roku ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  1. Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)
  2. Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski
  3. Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
  4. Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy
  5. Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
  6. Nowy układ przepisów
 3. NOWOŚĆ Nowe kategorie osób zwolnionych z testu rynku pracy – projekt rozporządzenia MRPiPS
 4. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  2. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  3. Nowe opłaty
  4. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 5. Nowelizacja lutowa (luty 2018) ustawy o cudzoziemcach – przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa:
  1. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw!
  2. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 6. Praca sezonowa
  1. Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  2. Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  3. Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  4. Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
  3. „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  4. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  5. Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 8. Legalizacja pobytu obywateli państw UE
 9. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  1. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  2. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 10. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  2. Posiadacze Karty Polaka
  3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  4. Studenci studiujący w Polsce
 11. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 12. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia
 13. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 14. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. ZMIANY Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  3. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  4. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 15. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 16. Omówienie formularzy urzędowych
 17. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Cena normalna 599,00 zł (netto)
Cena zniżkowa
Tylko dla członków SAZ lub OKAP
490,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp.j. drogą elektroniczną (e-mail) przez C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą przy ul. Woronicza 31 lok. 252, 02-640 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.