Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 12 lutego 2018 – nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Nepalu i Filipin. Aktualna praktyka PUP-ów i UW-ów.

Data/Czas
11/06/2018
10:00 - 15:30

Lokalizacja
Rzeszów
Centrum
miasta

PatronatCelem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych do zmian wprowadzonych w roku 2017 i 2018 – NOWELIZACJA STYCZNIOWA i LUTOWA
Zmiany te mają związek z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r., która określa m. in. szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej, ale co istotne nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w Polsce.
Omówione będą także najnowsze przepisy, które weszły w życie w lutym 2018 r., wprowadzające nowe zasady związane z tzw. transferami wewnątrzkorporacyjnymi, które będą pozwalały na mocno uproszczone transferowanie pracowników w obrębie jednej grupy przedsiębiorstw między państwami. Będzie to dotyczyło zarówno transferów pracowników spoza krajów UE do krajów UE, jak i pracowników – obywateli państw trzecich pomiędzy poszczególnymi krajami UE.
Nie można jednak zapomnieć, że zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce przewidują bardzo konkretne procedury dotyczące rekrutacji cudzoziemców, legalizacji ich pobytu w Polsce oraz zasad wykonywania przez nich pracy. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym znacznie podwyższonymi w minionym roku karami pieniężnymi i zakazami zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu będzie położony nacisk na identyfikowanie problematycznych dla pracodawców przepisów, które bywają naruszane nawet mimo dobrej woli pracodawców.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Michał Nocuń jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Współautor m. in. książki „Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce”.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. NOWOŚĆ Możliwe nowe kategorie osób objętych procedurą oświadczeń – nie tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – spodziewane rozporządzenie o zawodach szczególnie pożądanych dla polskiej gospodarki
 2. ZMIANY Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – nowe oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
  1. NOWOŚĆ Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  2. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  3. Nowe opłaty
  4. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 3. Najnowsza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach (luty 2018) – NOWE PRZEPISY:
  1. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw!
  2. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 4. NOWOŚĆ Praca sezonowa
  1. Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  2. Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  3. Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  4. Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
  3. „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  4. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  5. Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 6. Legalizacja pobytu obywateli państw UE
 7. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  1. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  2. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 8. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  2. Posiadacze Karty Polaka
  3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  4. Studenci studiujący w Polsce
 9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 10. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia
 11. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 12. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. ZMIANY Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  3. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  4. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 13. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 14. Omówienie formularzy urzędowych
 15. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Cena normalna 599,00 zł (netto)
Cena zniżkowa
Tylko dla członków SAZ lub OKAP
490,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie powyższych danych przez C&C Chakowski & Ciszek sp.j. w celach związanych z organizacją szkoleń, z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania lub usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej oferty szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp.j. zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z możliwością odwołania jej w każdym czasie.

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Akceptuje warunki uczestnictwa *


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.