Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa – 1.1.2019

Data/Czas
14/01/2019
10:00 - 16:00

Lokalizacja
Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek
ul. Woronicza 31, lok. 252, klatka H
02-640 Warszawa

Patronat7 czerwca tego roku została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. nowych możliwości tworzenia związków zawodowych przez zleceniobiorców i jednoosobowe działalności gospodarcze, nowych zasad osiągania reprezentatywności przez związki zawodowe, kontroli sądowej liczebności związkowców, rozszerzenia możliwości prowadzenia sporu zbiorowego i akcji protestacyjno – strajkowych.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy związku zawodowego z pracodawcą. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób zarządzających działami HR, podmiotami gospodarczymi, organizacjami związkowymi.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

dr Maciej Chakowski jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem branżowym w Radzie Dialogu Społecznego. Obecnie jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującej się w prawnych aspektach zatrudnienia. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy m. in. współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego podstawą istotnej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu pracy i innych aktów prawnych – jak wykorzystać w interpretacji nowych przepisów?
 2. Nowe definicje ustawowe, które trwale zmienią relację pracodawca – związki zawodowe
  1. Kim jest „Osoba wykonująca pracę zarobkową”?
  2. Co z pracownikami tymczasowymi, pracownikami firm outsourcingowych?
  3. Co z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi?
  4. Kim jest „Pracodawca” – nowa definicja podmiotu zatrudniającego.
  5. Kim jest „Pracownik” w rozumieniu nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych?
 3. Nowe możliwości przy tworzeniu i wstępowaniu do związków zawodowych
  1. Czy tylko pracownicy będą mogli tworzyć i wstępować do związków zawodowych?
  2. Jaka będzie rola „osób wykonujących pracę zarobkową”?
  3. Jakie możliwości będą mieli stażyści i wolontariusze w zakresie uprawnień związkowych?
 4. Zakaz dyskryminacji związkowej na nowych zasadach
  1. Jakie uprawnienia dla pracowników a jakie dla zleceniobiorców i innych zatrudnionych w zakresie powództwa o dyskryminację?
  2. Jaki sąd jest właściwy do rozstrzygania sporów i wedle jakiej procedury?
  3. Jaką funkcję ochronną dla pracodawców pełni nowa tzw. „przyczyna obiektywna”
  4. Czy można ukarać za dyskryminację także związek zawodowy?
  5. W jakim zakresie dyskryminacja może przyczynić się do nieważności umowy o pracę czy też umowy zlecenia?
 5. Dofinansowanie z budżetu państwa składek członkowskich dla związków zawodowych
 6. Czynności doraźne na nowych zasadach
  1. Możliwe limity czasu zwolnień od pracy – jak je wprowadzić po nowelizacji prawa?
  2. Co z prawem do wynagrodzenia za czas czynności doraźnych dla zleceniobiorców i innych zatrudnionych związkowców?
  3. Nowe obowiązki dla związku zawodowego
 7. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
  1. Zasada „złotej 10” na nowych zasadach
  2. Zasady zliczania pracowników i zleceniobiorców i innych zatrudnionych – istotne różnice
 8. Informacja co półrocze zamiast co kwartał
  1. Nowe terminy i zasady dla związku zawodowego w zakresie przedstawiania informacji półrocznej
  2. Jak naruszając prawo związek zawodowy może stracić swoje uprawnienia względem pracodawcy – nowe zasady
  3. Jak wygląda procedura sprawdzania prawdomówności związku zawodowego?
  4. Kontrola wzajemna związki i pracodawca – zasady działania
  5. Sankcje karne za kłamstwo
 9. Reprezentatywność na poziomie organizacji zakładowej – nowe zasady
  1. Nowe ustalenia procentowe
  2. Nowe możliwości liczenia pracowników i nie – pracowników członków związku
  3. Awaryjne metody liczenia reprezentatywności – nowe zasady
 10. Informacje dla związku zawodowego od pracodawcy – nowe regulacje
  1. Kiedy związek może i jak żądać przedstawienia informacji?
  2. Jakich informacji może żądać związek zawodowy?
 11. Uzgadnianie treści regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS na nowych zasadach
  1. Zasada „30 dni” po zmianach – różnice względem stanu obecnego
  2. Nie każda organizacja reprezentatywna się liczy w zakresie procedury uzgadniania
 12. Zwolnienie od pracy etatowej dla funkcyjnych działaczy związkowych
  1. Metoda ilościowa – istotna zmiana prawa
  2. Uprawnienia płacowe podczas niewykonywania pracy także dla nie pracowników
 13. Ochrona dla członków – działaczy związku zawodowego
  1. Nowe możliwości ochronne dla nie – pracowników
  2. Nowa ustawa ponad ogólną zasadą swobody umów z Kodeksu cywilnego
  3. Jak stosować „odpowiednie” precedensy Sądu Najwyższego ze starego stanu prawnego do nowej ustawy o związkach zawodowych?
  4. Terminy wiążące dla związku zawodowego na odpowiedź
  5. Powództwa o odszkodowanie dla nie – pracowników, których ochrona została naruszona – zasady
 14. Liczba chronionych działaczy związkowych – nowe zasady stosowania tzw. „metody ilościowej”
 15. Pomieszczenia i urządzenia dla związku zawodowego
  1. Ustalenia z pracodawcą w umowie albo układzie zbiorowym
  2. Roszczenia
 16. Sankcje za naruszenie ustawy o związkach zawodowych – nowości
  1. Naruszenie zasady niedyskryminacji
  2. Naruszenie zasady konsultacji
  3. Brak zawiadomienia sądu o zmianie statutu
  4. Kłamstwo związkowe o liczebności
 17. Układy zbiorowe – po zmianach
 18. Spory zbiorowe także dla członków związku – nie pracowników – możliwe problemy praktyczne
 19. Społeczna Inspekcja pracy w nowym stanie prawnym


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.