Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu w aspekcie RODO – nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla APT i Pracodawców Użytkowników

Data/Czas
22/05/2018
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław

PatronatOd 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. W interesie każdego zatrudniającego, który chce uniknąć bardzo wysokich kar finansowych jest zatem pozyskanie wiedzy o nowych obowiązkach nałożonych na administratorów danych.
Uwzględniając specyfikę agencji zatrudnienia, szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian Kodeksu pracy. W trakcie szkolenia dowiesz się jak uniknąć problemów związanych z niewłaściwym przewarzaniem danych osobowych pracowników, w tym tymczasowych oraz danych kandydatów do pracy w związku z prowadzeniem działalności pośrednictwa pracy. Wskażemy Ci jakie pułapki wiążą się ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Odnosi się to zarówno do przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, jak i ochrony danych osobowych. Ponadto określimy status podmiotów przetwarzających dane – w jakich sytuacjach agencja zatrudniania jest administratorem, współadministratorem, a w jakich procesorem danych osobowych. Pokażemy również jakie zmiany rozporządzenie unijne wprowadza do umów powierzenia przetwarzania danych.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Anna Kamińska-Pietnoczko – prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wykładowca prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doktorantka w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania – Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka komentarzy do Kodeksu pracy.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO)
  1. co stanie się 25.5.2018 r.?
  2. rola RODO w polskim systemie prawnym
  3. jakie są główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych?
  4. jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
 2. Zasady prawidłowego procesu rekrutacyjnego
  1. jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania?
  2. jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej?
  3. jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę?
  4. jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika?
  5. jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?
  6. czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
  7. jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników?
 3. Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika, w tym tymczasowego
  1. jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego?
  2. co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać?
  3. czy można monitorować pracowników?
  4. czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy)?
 4. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych – RODO a ustawa o ochronie danych osobowych
  1. zasada legalności
  2. zasada celowości
  3. zasada adekwatności
  4. zasada merytorycznej poprawności
  5. zasada integralności i poufności danych
  6. zasada ograniczenia przechowywania danych
  7. zasada przejrzystości
  8. zasada rozliczalności
 5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu – zmiany wynikające z RODO
  1. jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych?
  2. co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu?
  3. dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników?
 6. Nowe wymagania dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  1. jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody?
  2. czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne?
  3. kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?
 7. Status Agencji Pracy Tymczasowej i pracodawcy użytkownika oraz Agencji Zatrudnienia jako podmiotów przetwarzających dane osobowe w związku z zatrudnianiem
  1. kto to jest administrator danych osobowych?
  2. kto to jest współadministrator?
  3. kto to jest procesor?
 8. Powierzanie przetwarzania danych
  1. prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
  2. jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych w świetle RODO?
  3. jak kształtuje się odpowiedzialność administratora za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych?
  4. jak kształtuje się odpowiedzialność procesora?
  5. obowiązki procesora
 9. Nowe obowiązki administratora danych – jak się przygotować do kontroli ze strony organu nadzorczego?
  1. realizacja praw podmiotów danych, w tym obowiązek informacyjny
  2. wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  3. rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
  4. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  5. szacowanie ryzyka
  6. ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
  7. inspektor danych osobowych zamiast ABI – czy jego powołanie jest konieczne?
 10. Prawa kandydatów na pracownika i pracowników, w tym tymczasowych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
  1. prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
  2. prawo dostępu do danych
  3. prawo do sprostowania danych
  4. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  5. prawo do ograniczania przetwarzania
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do sprzeciwu
  8. prawo do niepodlegania profilowaniu
  9. prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 11. Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych
  1. prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
  2. jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO
  3. kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości?
  4. co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę?
  5. jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.