Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej w branży APT – 1 styczeń 2019

Data/Czas
18/12/2018
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław

Patronat1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować dział HR w APT na nadchodzące zmiany prawne i nie narazić się na ewentualne sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Głównymi nowościami jest wprowadzenie możliwości prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika. Skrócony zostanie także okres przechowywania akt – z 50 lat do 10 lat. Pojawią się także możliwości docelowe zmniejszenia kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem działu kadr. Dotyczy to w szczególności podmiotów zatrudniających wielu pracowników, takich jak agencje pracy tymczasowej (APT), czy firmy z branży outsourcingu pracowniczego. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje bowiem, iż przejście na dokumentację elektroniczną w firmie zatrudniającej 500 osób może przynieść nawet 200 tys. złotych oszczędności rocznie.

Na szkoleniu zostaną zasady przechodzenia z dokumentacji papierowej na elektroniczną, zarówno pod kątem prowadzenia samej dokumentacji jak i kwestii związanych z obowiązkami informowania pracownika przez APT o zmianach w zasadach prowadzenia dokumentacji oraz zasadach wydawania dokumentów. Poruszone zostaną także kwestie związane z zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz cudzoziemców.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac, a także osób zarządzających tymi działami, w szczególności w agencjach pracy tymczasowej oraz w podmiotach branży outsourcingu pracowniczego, a także osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Michał Nocuń jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Współautor m. in. książki „Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce”.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w APT oraz w branży outsourcingowej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
  1. Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
  2. Do czego przeznaczona jest część C i D na nowych zasadach – nowe problemy praktyczne
  3. Dodatkowa część akt osobowych – obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika/pracownika tymczasowego
  4. Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat
 2. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  1. Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?
  2. Kwestia podpisu elektronicznego
  3. Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
  4. Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
  5. Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?
 3. Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
 4. Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.
  1. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem/pracownikiem tymczasowym.
  2. Zatarcie kary porządkowej.
 5. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 6. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?
 7. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 8. Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
 9. Wystawianie świadectwa pracy.
 10. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 11. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
 12. Co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
 13. Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
 14. Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
 15. Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji agencji/firmy?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Cena normalna 599,00 zł (netto)
Cena zniżkowa
Tylko dla członków SAZ lub OKAP
490,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp.j. drogą elektroniczną (e-mail) przez C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą przy al. Niepodległości 54/14, 02-626 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.