Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej w branży APT – 1 styczeń 2019

Data/Czas
18/12/2018
10:30 - 15:30

Lokalizacja
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław

Patronat1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować dział HR w APT na nadchodzące zmiany prawne i nie narazić się na ewentualne sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Głównymi nowościami jest wprowadzenie możliwości prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika. Skrócony zostanie także okres przechowywania akt – z 50 lat do 10 lat. Pojawią się także możliwości docelowe zmniejszenia kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem działu kadr. Dotyczy to w szczególności podmiotów zatrudniających wielu pracowników, takich jak agencje pracy tymczasowej (APT), czy firmy z branży outsourcingu pracowniczego. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje bowiem, iż przejście na dokumentację elektroniczną w firmie zatrudniającej 500 osób może przynieść nawet 200 tys. złotych oszczędności rocznie.

Na szkoleniu zostaną zasady przechodzenia z dokumentacji papierowej na elektroniczną, zarówno pod kątem prowadzenia samej dokumentacji jak i kwestii związanych z obowiązkami informowania pracownika przez APT o zmianach w zasadach prowadzenia dokumentacji oraz zasadach wydawania dokumentów. Poruszone zostaną także kwestie związane z zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz cudzoziemców.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac, a także osób zarządzających tymi działami, w szczególności w agencjach pracy tymczasowej oraz w podmiotach branży outsourcingu pracowniczego, a także osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Anna Kamińska-Pietnoczko – prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wykładowca prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doktorantka w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania – Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka komentarzy do Kodeksu pracy.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w APT oraz w branży outsourcingowej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
  1. Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
  2. Do czego przeznaczona jest część C i D na nowych zasadach – nowe problemy praktyczne
  3. Dodatkowa część akt osobowych – obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika/pracownika tymczasowego
  4. Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat
 2. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  1. Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?
  2. Kwestia podpisu elektronicznego
  3. Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
  4. Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
  5. Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?
 3. Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
 4. Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.
  1. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem/pracownikiem tymczasowym.
  2. Zatarcie kary porządkowej.
 5. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 6. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?
 7. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 8. Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
 9. Wystawianie świadectwa pracy.
 10. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 11. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
 12. Co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
 13. Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
 14. Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
 15. Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji agencji/firmy?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.