Czas pracy 2018 – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym

Data/Czas
14/09/2018
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek
ul. Woronicza 31, lok. 252, klatka H
02-640 Warszawa

Patronat


Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy – harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów ale również zostaną przedstawione propozycje najnowszych schematów zmianowych oraz zostanie przedstawione optymalne wdrożenie norm 12 godzinnych wraz z praktycznymi poradami jak tworzyć dedykowane rozkłady czasu pracy według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw w równoważnym systemie czasu pracy.
Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też już zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed „harmonogramowymi godzinami”, rekompensata pracy). Niezwykle istotne jest także poznanie taktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Paweł Wróbel jest inżynierem produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej analizy danych w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także stałym konsultantem technicznym kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Normy, wymiary i limity:
  1. Definicja czasu pracy
  2. Co można uznać za czas pracy?
  3. Czy przerwa na papierosa i przerwa od komputera może być wliczona do czasu pracy?
  4. Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy
  5. Norma dobowa, tygodniowa
  6. Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
  7. W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
  8. Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?
  9. Jakie godziny nadliczbowe nie wchodzą do limitu rocznego?
  10. W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy?
 2. Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych
  1. Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
  2. Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
  3. Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
  4. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
  5. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  6. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
  7. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  8. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
  9. Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy – obowiązki planującego czas pracy
 3. Tworzenie i modyfikowanie harmonogramów czasu pracy
  1. Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
  2. Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
  3. Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
  4. Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy.
  5. Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.
  6. Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
  7. Zasady ustalania kosztów „łamania zmian”, polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
  8. Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)
 4. Najczęstsze i karalne błędy osób tworzących grafiki
  1. Konieczność zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej i wiążące się z tym ograniczenia
  2. Co oznacza planowanie nadgodzin?
  3. Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian?
  4. Czy grafik może być zgodny z prawem ale być niesprawiedliwy dla pracowników?
 5. Planowanie pracy pracowników zmianowych
  1. Definicja pracy zmianowej
  2. Najnowsze schematy rozkładu czasu pracy dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa lub działu
  3. Jakie schematy zmian gwarantują „co 4 niedzielę wolną” bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?
  4. Najefektywniejsze systemy planowania pracy zmianowej
  5. Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę na poszczególnych stanowiskach?
 6. Równoważny system czasu pracy
  1. Kto może stosować równoważny czas pracy?
  2. Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
  3. Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
  4. Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych.
  5. Koszty jawne i ukryte zmiany systemu.
  6. Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń.
 7. Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?
  1. Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
  2. Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym?
  3. Korzyści i wady wynikające z kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.