Akademia Pracy Tymczasowej – umowy outsourcingowe, ryzyka prawne i kontrole PIP 2019

Data/Czas
14/02/2019
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław

Patronat


Najnowsza edycja Akademii Pracy Tymczasowej jest poświęcona rewolucyjnym i obszernym zmianom w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych a także w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto na szkoleniu będą omawiane tematy planowanych zmian w zakresie elektronicznych akt osobowych i praktyki kontrolnej PIP.

Uczestnicy poznają nowe przepisy prawa pracy, które zrewolucjonizują rynek APT w Polsce. Informacje, które uzyskają podczas spotkania mogą przyczynić się do zbudowania ich przewagi nad konkurencją w branży.
Uczestnicy seminarium zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych. Omówione zostaną m.in. szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów pracy tymczasowej, prawidłowe konstruowanie umów dotyczących pracy tymczasowej (umowa z pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem), umów outsourcingowych oraz inne kwestie, istotne z punktu widzenia osób pracujących w tej branży.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do właścicieli i pracowników agencji pracy tymczasowej, a także wszystkich innych osób zajmujących się w praktyce tą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

dr Maciej Chakowski jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem branżowym w Radzie Dialogu Społecznego. Obecnie jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującej się w prawnych aspektach zatrudnienia. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy m. in. współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. NOWOŚĆ umowy outsourcingowe – zagrożenia
  i nowe możliwości dla branży APT
  1. Czym są w praktyce umowy outsourcingowe?
  2. Jakie zagrożenia i nowe możliwości daje stosowanie w branży APT umów outsourcingowych?
  3. Jakie elementy umowy outsourcingowej są najważniejsze?
  4. Jak konstruować najważniejsze przepisy umów outsourcingowych?
  5. Jak negocjować z klientem nową umowę outsourcingową?
  6. Nowe sankcje do 100 000 zł dla podmiotów działających na „podrabianym
   outsourcingu”
 2. NOWOŚĆ Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – 1 czerwiec 2017
  1. Ograniczenia dla tzw. „pączkujących agencji”
  2. Zasada 18/36 i 36/36 na nowych warunkach prawnych – jak stosować przepisy
   przejściowe
  3. Możliwości obejścia nowych ograniczeń 18/36 – uwagi praktyczne
  4. Nowe zakazy stosowania pracy tymczasowej i nowe sankcje za ich
   nieprzestrzeganie
   • Prace szczególnie niebezpieczne – nowa praktyka i zagrożenia
   • Zasada tzw. 3 miesięcy na nowych warunkach
   • Ograniczenia dla APT w branży ochroniarskiej
  5. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika w zakresie przekazywania informacji
   APT
  6. Nowe możliwości w ściganiu nierównego traktowania w zatrudnieniu w ramach
   pracy tymczasowej
  7. Nowe ograniczenia dla umów cywilnoprawnych w branży APT
   • Problematyczne umowy o dzieło – kontrole ZUS i PIP
   • Ograniczenia czasowe i podmiotowe w pracy tymczasowej również dla
    zatrudnień cywilnoprawnych
  8. Zmiany w zakresie liczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
   tymczasowca
  9. Zmiany w zakresie wynagrodzenia urlopowego tymczasowca
  10. Zmiany w zakresie świadectw pracy dla tymczasowców – nowy wzór świadectwa
  11. Nowe sankcje wykroczeniowe dla agencji i pracodawców użytkowników
   • Sankcje do stosowania dla APT i PU
   • Sankcje tylko dla PU
  12. Obowiązek prowadzenia ewidencji osób – pracowników tymczasowych
   • Kto jest zobowiązany?
   • Jak należy prowadzić ewidencję
   • Jakie dane należy umieszczać w ewidencji
   • Jak długo należy przechowywać ewidencję
  13. Przedłużanie umów o pracę do dnia porodu również w pracy tymczasowej
   • Zasady stosowania w branży APT
   • Nowe zagrożenia i konieczne zmiany kontraktów z Pracodawcami Użytkownikami
   • Przepisy przejściowe – uwagi praktyczne
  14. Nowe obowiązki dokumentacyjne APT – zaświadczenia o zatrudnieniu
   • Zasady wystawiania
   • Problemy praktyczne
  15. Nowe możliwości kontrolne i sankcyjne Państwowej Inspekcji Pracy

 1. NOWOŚĆ Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  – 1 czerwiec 2017 – 1 styczeń 2018

  1. Nowe sankcje z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   nawet do 100 000 zł
  2. Nowe możliwości kontrolne marszałka województwa w zakresie płacenia składek
   przez APT
  3. Nowe zasady pośrednictwa do pracy za granicą
  4. Problemy z podmiotami wspierającymi proces rekrutacji np. na Ukrainie
  5. Nowe certyfikaty dla APT
  6. Przepisy przejściowe
  7. Nowe sprawozdania z działalności agencji
 2. Zmiany w zakresie płacy minimalnej zleceniobiorców – 1 styczeń 2017
  1. Nowa minimalna stawka 13 zł za każdą godzinę
  2. Kiedy i jak należy ewidencjonować czas pracy zleceniobiorców
  3. Praktyka PIP – uwagi praktyczne
  4. Czy mamy możliwość dokonywania potrąceń z umów zlecenia?
  5. Czy mamy możliwość stosowania kar umownych?
  6. Wyjątki od zasady płacy minimalnej
  7. Nowe sankcje od PIP
 3. Ustalenie ukrytego stosunku pracy z umów zlecenia – bieżące zagrożenia w
  branży APT

  1. Najnowsze orzeczenia sądów pracy w branży APT
  2. Bieżąca praktyka kontrolna PIP i związane z nią zagrożenia
  3. Planowane zmiany w procedurze ustalenia ukrytego stosunku pracy – nowe
   możliwości dla PIP
  4. Zagrożenia przy zatrudnieniach Polaków i Ukraińców
  5. Zasady właściwego tworzenia umów zlecenia – ograniczenie ryzyka
 4. NOWOŚĆ Elektroniczne akta osobowe – projekt zmian w prawie pracy 2018
  1. Zasady działania
  2. Możliwe problemy i oszczędności
  3. Możliwe zmiany organizacyjne w praktyce branży APT


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski i Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.