Akademia Pracy Tymczasowej – umowy outsourcingowe, ryzyka prawne i kontrole PIP 2019

Data/Czas
11/03/2019
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław

Patronat


Najnowsza edycja Akademii Pracy Tymczasowej jest poświęcona rewolucyjnym i obszernym zmianom w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych a także w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto na szkoleniu będą omawiane tematy planowanych zmian w zakresie elektronicznych akt osobowych i praktyki kontrolnej PIP.

Uczestnicy poznają nowe przepisy prawa pracy, które zrewolucjonizują rynek APT w Polsce. Informacje, które uzyskają podczas spotkania mogą przyczynić się do zbudowania ich przewagi nad konkurencją w branży.
Uczestnicy seminarium zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych. Omówione zostaną m.in. szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów pracy tymczasowej, prawidłowe konstruowanie umów dotyczących pracy tymczasowej (umowa z pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem), umów outsourcingowych oraz inne kwestie, istotne z punktu widzenia osób pracujących w tej branży.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do właścicieli i pracowników agencji pracy tymczasowej, a także wszystkich innych osób zajmujących się w praktyce tą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

dr Maciej Chakowski jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem branżowym w Radzie Dialogu Społecznego. Obecnie jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującej się w prawnych aspektach zatrudnienia. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy m. in. współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. NOWOŚĆ umowy outsourcingowe – zagrożenia
  i nowe możliwości dla branży APT
  1. Czym są w praktyce umowy outsourcingowe?
  2. Jakie zagrożenia i nowe możliwości daje stosowanie w branży APT umów outsourcingowych?
  3. Jakie elementy umowy outsourcingowej są najważniejsze?
  4. Jak konstruować najważniejsze przepisy umów outsourcingowych?
  5. Jak negocjować z klientem nową umowę outsourcingową?
  6. Nowe sankcje do 100 000 zł dla podmiotów działających na „podrabianym
   outsourcingu”
 2. NOWOŚĆ Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – 1 czerwiec 2017
  1. Ograniczenia dla tzw. „pączkujących agencji”
  2. Zasada 18/36 i 36/36 na nowych warunkach prawnych – jak stosować przepisy
   przejściowe
  3. Możliwości obejścia nowych ograniczeń 18/36 – uwagi praktyczne
  4. Nowe zakazy stosowania pracy tymczasowej i nowe sankcje za ich
   nieprzestrzeganie
   • Prace szczególnie niebezpieczne – nowa praktyka i zagrożenia
   • Zasada tzw. 3 miesięcy na nowych warunkach
   • Ograniczenia dla APT w branży ochroniarskiej
  5. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika w zakresie przekazywania informacji
   APT
  6. Nowe możliwości w ściganiu nierównego traktowania w zatrudnieniu w ramach
   pracy tymczasowej
  7. Nowe ograniczenia dla umów cywilnoprawnych w branży APT
   • Problematyczne umowy o dzieło – kontrole ZUS i PIP
   • Ograniczenia czasowe i podmiotowe w pracy tymczasowej również dla
    zatrudnień cywilnoprawnych
  8. Zmiany w zakresie liczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
   tymczasowca
  9. Zmiany w zakresie wynagrodzenia urlopowego tymczasowca
  10. Zmiany w zakresie świadectw pracy dla tymczasowców – nowy wzór świadectwa
  11. Nowe sankcje wykroczeniowe dla agencji i pracodawców użytkowników
   • Sankcje do stosowania dla APT i PU
   • Sankcje tylko dla PU
  12. Obowiązek prowadzenia ewidencji osób – pracowników tymczasowych
   • Kto jest zobowiązany?
   • Jak należy prowadzić ewidencję
   • Jakie dane należy umieszczać w ewidencji
   • Jak długo należy przechowywać ewidencję
  13. Przedłużanie umów o pracę do dnia porodu również w pracy tymczasowej
   • Zasady stosowania w branży APT
   • Nowe zagrożenia i konieczne zmiany kontraktów z Pracodawcami Użytkownikami
   • Przepisy przejściowe – uwagi praktyczne
  14. Nowe obowiązki dokumentacyjne APT – zaświadczenia o zatrudnieniu
   • Zasady wystawiania
   • Problemy praktyczne
  15. Nowe możliwości kontrolne i sankcyjne Państwowej Inspekcji Pracy

 1. NOWOŚĆ Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  – 1 czerwiec 2017 – 1 styczeń 2018

  1. Nowe sankcje z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   nawet do 100 000 zł
  2. Nowe możliwości kontrolne marszałka województwa w zakresie płacenia składek
   przez APT
  3. Nowe zasady pośrednictwa do pracy za granicą
  4. Problemy z podmiotami wspierającymi proces rekrutacji np. na Ukrainie
  5. Nowe certyfikaty dla APT
  6. Przepisy przejściowe
  7. Nowe sprawozdania z działalności agencji
 2. Zmiany w zakresie płacy minimalnej zleceniobiorców – 1 styczeń 2017
  1. Nowa minimalna stawka 13 zł za każdą godzinę
  2. Kiedy i jak należy ewidencjonować czas pracy zleceniobiorców
  3. Praktyka PIP – uwagi praktyczne
  4. Czy mamy możliwość dokonywania potrąceń z umów zlecenia?
  5. Czy mamy możliwość stosowania kar umownych?
  6. Wyjątki od zasady płacy minimalnej
  7. Nowe sankcje od PIP
 3. Ustalenie ukrytego stosunku pracy z umów zlecenia – bieżące zagrożenia w
  branży APT

  1. Najnowsze orzeczenia sądów pracy w branży APT
  2. Bieżąca praktyka kontrolna PIP i związane z nią zagrożenia
  3. Planowane zmiany w procedurze ustalenia ukrytego stosunku pracy – nowe
   możliwości dla PIP
  4. Zagrożenia przy zatrudnieniach Polaków i Ukraińców
  5. Zasady właściwego tworzenia umów zlecenia – ograniczenie ryzyka
 4. NOWOŚĆ Elektroniczne akta osobowe – projekt zmian w prawie pracy 2018
  1. Zasady działania
  2. Możliwe problemy i oszczędności
  3. Możliwe zmiany organizacyjne w praktyce branży APT


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski i Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Cena Normalna 599,00 zł (netto)
Cena zniżkowa
Tylko dla członków SAZ lub OKAP
490,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp.j. drogą elektroniczną (e-mail) przez C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą przy ul. Woronicza 31 lok. 252, 02-640 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.